• Motion: Krafttag mot mobbningen

  Timrå 2013-04-10
  Motion till kommunfullmäktige i Timrå av Henrik Sendelbach

  Skolan ska handla om kunskap. Det krävs tydliga mål och undervisning som är anpassad till varje elev. Men det räcker inte. Mattetalen blir enklare att lösa i en trygg skola. Timrås elever förtjänar krafttag mot mobbning, trivsamma klassrum, riktig mat och lärare som har tid för en pratstund.

  Skolorna har idag en nollvision mot kränkningar, men uppgifter om hur läget ser ut och hur många som är utsatta för mobbning saknas idag. Det är känt är att 2010 prickades en skola i Timrå av skolinspektionen1 och 2011 anmäldes en skola för en elev som varit kränkt hela sin skolgång.2, 3

  Allt är som tur är inte nattsvart. Det är jättebra att varje skola har en likabehandlingsplan där det beskrivs hur man hanterar och jobbar med mobbning och att Barn och utbildningsnämnden efter flera års underlåtelse och nu fastställt en mer utvecklad och förtydligad Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

  Vi anser dock att det också behövs en ordentlig kartläggning av problemets omfattning och att personal och elever får utbildning i ett förebyggande antimobbningsarbete. Först då kan man jobba med frågan riktigt aktivt och konkret. De viktiga dokumenten får inte bli en pappersprodukt inte kommer till användning förrän det är för sent. Skolinspektionen skriver efter sin senaste regelbundna tillsyn 2010 följande:

  ”Brister i planerna är bland annat att de inte utgår från vilka insatser varje verksamhet efter en kartläggning, ska genomföra och följa upp under året. I flertalet verksamhet har inte barn, elever och studerande deltagit i arbetet med att upprätta planerna. Flertalet planerna har inte heller följts upp och utvärderats på varken på verksamhets- skol, eller kommunnivå.”4

  Vi yrkar därför att:

  1. Varje skola genomför en kartläggning av omfattningen av mobbning och kränkningar för en fortsatt utveckling av likabehandlingsplanerna.
  2. Varje skola utbildar pedagoger och elever i förebyggande antimobbningsarbete.

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna