• Motion: Hemtagningsteam – En trygg övergång från sjukhusvistelse

  Ett ökat omsorgsbehov uppstår ofta, tillfälligt eller permanent, efter en sjukhusvistelse. Behovet är störst hos multisjuka äldre, personer med svåra kroniska eller återkommande sjukdomar samt personer som drabbats av en allvarlig olycka.

  Den nya livssituationen medför ofta en stress för både patient och anhöriga. För att skapa trygghet och god omsorg efter hemgång krävs därför en effektiv samordning mellan kommuner och landsting. Tyvärr brister samordningen ofta vilket leder till ökad oro hos patienten och dess anhöriga. I förlängningen leder det även till upprepad sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser.

  Ett hemtagningsteam kan underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet. Teamet kan exempelvis bestå av undersköterskor, arbetsterapeuter och/eller fysioterapeuter. Det är även värdefullt om kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och om personal med medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ingår i teamet.

  Genom hemtagningsteamet närvarar personal som är känd av patienten, under hela kedjan från planering av hemgången till start av rehabilitering och etablerad kontakt med eventuell hemtjänst och primärvård. Någon från teamet närvara under transporten hem om behovet finns och att det säkerställs att det finns mat och läkemedel under de första dagarna.

  Det är glädjande att den nya lagen om samverkan vid uskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft den 1 januari 2018, skapar goda förutsättningar för att etablera hemtagningsteam. Enligt lagen ska den behandlande läkaren, när en patient är bedömd utskrivningsklar, så snart som möjligt underrätta berörda enheter om denna bedömning.

  Utifrån detta föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:

  • att införa hemtagningsteam i Timrå kommun

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna