• Kommunens årsbokslut 2011

  Komunens resultat slutade 2011 på 7,9 miljoner. Vilket är i nivå med budget men inte mer. Soliditeten förbättras något i och med detta men tidigare års vanskötsel innebär att man trots detta ligger långt efter flertalet andra kommuner.

  Befolkningsmålet på 18500 känns allt mer avlägset, nu återstår 3 år kvar till 2015 och historiskt sett inte varit några större förändringar mellan åren och några större insatser för att nå upp till målet har inte gjorts.
  En befolkningsmålsgrupp har dock tillsats under året men den har inte tilldelats några pengar. Trots detta bröstar sig kommunen och talar om att ”Timrå fortsätter att växa” genom att man ”slutade på 18026 invånare” och därmed ”sprängde den magiska gränsen.”
  Intressant nog har gränsen sprängts igen det första kvartalet fast i omvänd riktning. 17997 är vi i Timrå numera… vi får följa utvecklingen och se vartåt det går.

  Går vi in på nämnderna konstaterar vi att Barn och Utbildningsnämnden stod för den största negativa avvikelsen. Ytterst få av målen nås och nämnden visar ett resultat på minus 7,6 miljoner kronor, vilket visar att man inte klarar av att styra upp verksamheten ordentligt.
  Vi anser att främst beror på att man har för liten budgetram och därför inte har utrymme för oförutsedda utgifter. Skolan och barnomsårgen behöver tillföras mera pengar, något vi också kommer kämpa för även i kommande års budgetar.

  Störst positiva avvikelse stod Socialnämnden för. Nämnden har haft färre kostsamma placeringar vilket gjort att man inte behövt hela sin budgetram. Kostnaden för försörjningsstöden, som ligger utanför nämndens budgetram, fortsätter dock sorligt nog att öka mer i Timrå mer än i riket i snitt och närmar sig 20 miljonersstrecket. Vi önskar att majoriteten kunde börja lyssna och ta itu med det allt större utanförskapet i kommunen. Om inte nu så kanske till arbetet med 2013 års budget.