• Motion: Stopp för stora barngrupper! Inför maxtak för barngruppernas storlek

  Timrå 2013-08-25
  Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  I Skollagen 2 a kap 3 § står det att: ”Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.” Vad är då en lämplig sammansättning och storlek? Det är upp till politikerna i varje kommun att avgöra1 men ett sätt att ta reda på vad som är bäst för barnen är att gå via Skolverkets publikationer.

  Skolverket gav 2001 ut en kunskapsöversikt där man kom fram till att ”utifrån den forskning som vi tagit del av är en grupp om 13-15 barn i de äldre förskoleåldrarna (4-5 år) att föredra, om barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt.” Man noterade också att ”Både barn i behov av särskilt stöd och de minsta barnen har behov av att ingå i en mindre grupp, som de vuxna kan ingå i och stimulera till kommunikation, lek och samlärande.

  Sveriges kommuner når vanligen inte upp till detta. Under 1990-talet ökade genomsnittsantalet barn per barngrupp från 13,8 1990 till 17,5 2001. Läget i landet har förbättrats något sedan Alliansregeringens tillträde 2006. Timrå kommun ligger tyvärr en bra bit över denna nivå. 2009 och 2010 hade kommunens förskolor i genomsnitt 21,5 barn per barngrupp och efter en nedgång 2011 har nivån åter ökat och låg 2012 på 18,9.

  ”Stora barngrupper jobbiga för barn och personal” skrevs i media då Timrå konstaterades 3:a i landet vad barngruppernas genomsnittliga storlek. I artikeln beskrevs en avdelning på en förskola i Timrå i mars 2011 där det fanns inte mindre än 36 barn. Socialdemokraternas och Vänsterns kommunbudget 2012 innebar ytterligare nedskärningar för förskolorna. En snabb koll på kommunens webbplats visar att det i nuläget finns flera barngrupper med över 30 barn.

  Barngrupperna i förskolan behöver bli mindre. För de minsta barnen är det särskilt viktigt. Ett litet barn klarar inte att relatera till alltför många personer. Mindre barngrupper ger också pedagogerna möjlighet att bedriva en bra verksamhet. Det är dags att vi bryr oss om skolan och våra barn.

  Vi yrkar att:

  • Det införs ett maxtak för barngruppernas storlek

  Henrik Sendelbach, Kristdemokraterna