• Järnvägsdragningen genom Timrå kommun

    Järnvägen genom Sörberge
    Ådalsbanan slingrar sig fram i mellan Sundsvall och Härnösand. Frågan att göra järnvägen rakare har därför aktualiserat. Med de fakta som ursprungligen fanns fattade kommunfullmäktige beslut att förorda den till synes rakaste och bästa linjen , den så kallade E4-alternativet.
    Under valrörelsen framkom att detta alternativ bland annat skulle innebära en hög bro över Timrådalen. Detta tillsammans med andra faktorer gjorde att Moderaterna skrev en motion att man skulle förorda alternativ Väst. Med den information som framkommit tillstyrker vi detta och har under våren tillsammans med de andra allianspartierna drivit frågan att lägga järnvägen väster om Timrå.
    Det inte är imligt att ha en cirka 40 meter hög bro över Timrådalen. Dragningen genom centrala Timrå-Sörberge skulle också innebära de stora bullerstörningar och mängder av rivningar, men också kunna skapa risker kring Vivsta vattentäkt.
    Frågan verkar splittra (s) och de har därför ofta undvikit ett ställningstagande. Motionen vägrade man svara på. Istället för ett ja eller nej till motionen om att förorda alternativ Väst föreslogs att man skulle anta Trafikverkets förslag. Trafikverket hade kommit med samma slutsats som vi, men har ju i sig inget med motionen attt göra. Tveksamheten från majoriteten har också inneburit att man lagt den nya översiktsplanen på is.