• Motion: En bredare budgetberedning med alla partier i kommunfullmäktige

  Timrå 2011-11-28

  Motion till kommunfullmäktige i Timrå Kommun

  Idag gäller att kommunens budgetberedning består av kommunstyrelsens (KS) ordinarie ledamöter.

  Ett beslut om att så ska vara fastställdes får många år sedan. Inget protokollfört beslut om budgetberedningens sammansättning finns utan är en fråga om praxis. Man kan också konstatera att de inte står något om budgetberedningen i nuvarande reglemente för kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen (1991:900) 6 § är det KS som upprättar ett förslag till budget. Då det inte finns något protokollfört beslut kan man säga att hela KS utgör budgetberedningen.

  Det är rimligt att ordinarie ledamöter ingår i budgetberedningen men det är också av stor vikt ur demokratisk synvinkel att alla partier i kommunfullmäktige får insyn i budgetarbetet. För att göra det hela tydligt behöver fullmäktige därför göra ett klargörande. Varje parti måste få samma förutsättningar så att man får ett fullgott underlag som man kan arbeta med och fatta beslut utifrån.

  Budgeten är basen i kommunens verksamhet och kanske årets viktigaste politiska fråga. Det är varken demokratiskt eller rättvist att en del av kommunfullmäktiges partier inte får möjlighet att tillgodogöra sig en så viktig information som det som rör budgeten. I en levande demokrati är allas röst lika värd. Här ser vi möjligheten att stärka demokratin. I KS arbetsformer, styrning och uppföljning (Dnr KS 2010:249) framgår att: ”Det finns ett värde i att även oppositionen involveras i arbetet så tidigt som möjligt eftersom de har samma ansvar (och därmed informationsbehov) som majoritetsföreträdarna).” Vi anser att det finns ett stort värde att alla partier i fullmäktige ges insyn och påverkan i budgetarbetet.

  Vi yrkar därför att:

  • KS reglemente kompletteras med ett stycke om budgetberedningen
  • att det där budgetberedningen dokumenteras framgår att beredningen består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och att kommunstyrelsen därutöver kallar en representant vardera från de partier i kommunfullmäktige som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsen till de gemensamma budgetberedningsdagarna.

  Niklas Edén, Centerpartiet
  Henrik Sendelbach, Kristdemokraterna
  Björn Hellquist, Folkpartiet Liberalerna
  Tony Andersson, Moderaterna