• Motion: Tecknande av kommunabonnemang på inlästa läromedel för skolorna i Timrå

  Timrå 2008-11-24
  Motion till kommunfullmälktige i Timrå av Rolf Johnny Olsen

  Eftersom vi i Timrå strävar efter att alla barn och ungdomar som går i våra skolor skall lyckas att nå målen för godkänd i skolans alla ämnen, så bör vi göra allt för att underlätta för lärare och elever att gemensamt nå dessa mål. De elever som har läs- och skrivsvårigheter har ofta mycket svårt att ta till sig den textmassa som finns i läromedlen, och de behöver då tillgång till adekvata hjälpmedel. Inlästa läromedel är ett effektivt hjälpmedel vid t.ex. dyslexi eller andra inlärningssvårighteter. Genom att lyssna på innehållet i läromedel, skön- och facklitteratur kan elever som tidigare begränsats i sin skolgång få nya möjligheter att följa emd i undervisningen. Problemet för skolorna är att inlästa läromedel är dyra i inköp och med begränsade läromedelsbudgetar, så finns det ofta inte utrymme för att inhandla tillräckligt med inlästa lormedel. Med ett kommun- eller skolabonnemang blir kostnaden per elev låg och den enskilda läraren kan beställa läromedel utifrån de behov som uppstår och behöver inte begränsas av storleken på läromedelskontot.

  I Timrå fanns det i juni 2008, 2 485 elever i skolorna från åk 1 upp till gymnasiet. Om kommunen tecknade ett kommunabonnemang så skulle abonnemanget kunna täcka upp skolornas behov för inlästa läromedel till en förhållandevis låg kostnad. Det är min uppskattning att ungefär 10-15 procent av eleverna har dyslexi eller liknande inlärningssvårigheter. I Timrås fall skulle det vara ungefär 250-375 elever som skulle få stor nytta av ett sådant kommunabonnemang.

  Kristdemokraterna förslår därför fullmäktige besluta

  • att Timrå kommun förser skolor med möjligheten att tillhandahålla läromedel på inlästa media enligt intentionerna i denna motion.

  För Kristdemokraterna i Timrå
  Rolf Johnny Olsen