• Angående Uppsala kommuns budget

  Interpellation

  Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
  Varför följer inte Uppsala kommun kommunallagen om budgeten?”

  I pausen under senaste kommunstyrelsesammanträdet frågade jag dig varför vi inte behandlar budgetfrågan inför kommunfullmäktige i november. Jag fick då svaret att frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december.

  Bakgrunden till min fråga är att kommunallagen (8 kap. §8) stadgar att :
  ” Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
  De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.”
  Lagen medger dock att beslut om budget kan fattas i december om det finns särskilda skäl för detta. Detta gäller dock inte skattesatsen som alltid ska fastställas senast i november (och med eventuell ändring i december).
  Nu har inte styrelsen berett frågan om varken budget eller skattesats och fullmäktige kan därför inte fatta beslut om detta i enlighet med kommunallagens krav.
  Under föregående period då jag har haft uppdrag i landstinget har vänsteroppositionen varit otroligt noggrann med formalia och överklagat ett flertal beslut. Jag finner det därför märkligt att nu i majoritet väljer vänsterpartierna att riskera att ådra sig överklagande av ett budgetbeslut eftersom man inte följer kommunallagen.

  Min fråga är därför följande
  – Vilka särskilda skäl åberopar majoriteten till att budgetbeslutet skall skjutas upp till december? Är det att betrakta som ett särskilt skäl att partierna i majoriteten har svårt att komma överens eller var dåligt förberedda inför ett kommande gemensamt styre?
  – Varför föreslår inte majoriteten en skattesats enligt kommunallagen för beslut i fullmäktige i november för att därmed undgå risken för överklagande av ett för kommunen så centralt ekonomiskt beslut?

  Uppsala 2014-11-10

  Jonas Segersam
  Kristdemokraterna
  Jonas interpellation