• ”Kristdemokraterna har gått till val på hjärtlandet – det är oförenligt med stora rovdjursstammar.”

  Lo-djurbeståndet är tätare i Uppsala län än någon annanstans i Sverige. Det skapar problem för rovdjuren själva, för lantbrukares möjligheter att ha tamboskap samt för jägare. Mattias Nygren (KD) har uppmärksammat problemet och fick majoritet för sitt förslag att sänka gränsen för antalet lodjur i länet.

  Vid Viltförvaltningsdelegationens senaste möte presenterade Länsstyrelsen sitt förslag till nya miniminivåer för lodjur i Uppsala län. Förslaget var att miniminivån, alltså golvet för antalet i länet, skulle ligga på kvar på nuvarande nivå, 55 stycken.

  Kristdemokraternas ledamot i delegationen, Mattias Nygren, konstaterade att det föreslagna antalet djur fördelat på länets yta ger att Uppsala län därmed har det tätaste beståndet av lodjur i hela Sverige – faktiskt i hela Europa. Vid sittande möte föreslog han därför att antalet halveras och fastslås till 27 stycken. Förslaget vann gillande och blev det beslut som delegationen nu föreslår Länsstyrelsen att fatta.

  – Ett alltför stort bestånd av rovdjur skapar flera problem. Dels räcker inte maten i skogen till för alla rovdjur vilket leder till nästa problem; att svältande rovdjur slår tamboskap. När problemen blir för stora, med lidande tamboskap och en förlorad lönsamhet för lantbrukare, läggs verksamheter ner varpå Sveriges självförsörjandeförmåga av livsmedel minskar.  Slutligen ger för stora bestånd av rovdjur att en konkurrens mellan rovdjur och jägare uppstår, där jägare får stå tillbaka. Därför kan vi inte ta ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra län, säger Mattias.

  Nästa steg i processen är att landshövdingen och länsstyrelsen tar beslut i frågan. Om beslutet följer majoritetsbeslutet i delegationen kommer de övriga 28 djuren behöva föras över på andra regioner.

  – Beslutet är inte i mål men delegationen har visat en tydlig viljeinriktning, Detta stämmer överens med vårt partis linje angående Sveriges hjärtland, säger Mattias Nygren.

   


  Om Viltförvaltningsdelegationen

  Länsstyrelsen ansvarar för att fastslå miniminivåer för de stora rovdjuren i Sverige och lanshövdingen i Uppsala län har inrättat en särskilt Viltförvaltningsdelegation (VFD) som under landshövdingens ledning fattar beslut om övergripande riktlinjer för bland annat skyddsjakt och även för licensjakt på rovdjur.

  Ledamöterna i delegationen representerar ett stort antal av regeringen utpekade intressen som jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår fem politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

  Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län.