• Elever nekas låna böcker

  Interpellation om samverkan mellan skola och bibliotek

  2019-01-23

  Efter nyår fick lärare i Uppsalas skolor besked att deras lärarkort inte gällde på biblioteken eftersom det inte fanns något avtal längre, och något nytt var inte klart. Att olika delar av kommunen inte kommer överens är en sak, men när det drabbar kommuninnevånare eller medarbetare är det inte acceptabelt.
  Det är naturligtvis så att enligt skollagen har skolorna själva ansvar för skolbiblioteken, och kulturnämnden har ett bredare uppdrag att tillförsäkra kommuninvånarna tillgång till biblioteksservice genom folkbiblioteken. Men i den allmänna uppfattningen finns en bild att folkbiblioteken ska vara öppna för alla. Även om skolorna har egna bibliotek är de större biblioteken som stadsbiblioteket och gottsundabiblioteket, med flera, kulturinstitutioner som måste kunna vara tillgängliga också för skolorna. Detta gäller särskilt med tanke på att bibliotekslagen stadgar att barn och unga är en prioriterad målgrupp. Övriga kulturinstitutioner som muséer, teatrar och utförare av konst och musik har ofta skolorna som en målgrupp, även om skolorna själva har både bild- och musikundervisning.

  Det har även tidigare funnits ett stöd för landsbygdsskolorna när det gäller bokbuss, något som nu tycks sättas i fråga.

  Kommunen har som huvudman för sina egna skolor ett ansvar att se till att det finns skolbibliotek, men kulturnämnden har ett ansvar att ge en god tillgång till bibliotek för hela kommunen, vilket innefattar lärare och elever såväl på kommunens som på fristående skolor. Biblioteksplanen beskriver både folk- och skolbibliotek, men talar inte så mycket om hur fördelningen ska se ut – dock sägs att ”Bibliotek Uppsala samverkar med skol – och universitetsbibliotek i kommunen… Samverkan har användaren i fokus och syftar till att stärka och utveckla den enskildes tillgång till biblioteksservice.”

  Det finns också exempel (Sävja) på hur folkbibliotek också samtidigt är skolbibliotek (eller vice versa), något som borde vara eftersträvansvärt.

  Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Kulturnämndens ordförande, kommunalrådet Linda Eskilsson (MP):

  1. Stämmer det att det efter årsskiftet inte fanns ett avtal mellan Bibliotek Uppsala och Utbildningsförvaltningen när det gäller användningen av folkbiblioteken?
  2. När kommer ett nytt avtal på plats, och vad innebär det?
  3. Är det rimligt att det i första hand är skolorna som ska betala för att använda folkbiblioteken, eller bör det inte vara en del av folkbibliotekens uppdrag att komplettera skolbiblioteken?
  4. Vilka exempel finns det på god samverkan mellan kommunens skolor / friskolor, och Bibliotek Uppsala?

  Jonas Segersam (KD), kommunalråd