• Enklare att resa i Uppsala län

  Måndag den 22 januari genomförs en stor resandereform för kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi lämnar ett system där resans längd avgjorde priset och välkomnar att biljetten i stället är giltig en viss tid, oavsett avstånd. Vi går från 78 olika biljettalternativ till två biljetter; vuxenpris och reducerat pris.

  Kollektivtrafiken i Uppsala län är en grundbult för att hela länet ska leva och utvecklas. Genom en mycket väl utbyggd kollektivtrafik med ett av landets största utbud knyts vårt stora län ihop och möjliggör ett livspussel med utbildning, arbete och fritid utbrett över såväl vårt län som i de angränsade. När allt fler väljer att främst resa med kollektivtrafiken mår miljön bättre och trängsel och buller i tätorterna minskar.

  Väldigt mycket gott kan sägas om kollektivtrafiken i Uppsala län men en svaghet har varit att biljettsystemet varit svårt att överblicka och att det varit krångligt att köpa rätt biljett. Det tidigare systemet med fem zoner innebar att biljetten blev dyrare varje gång en zongräns passerades, vilket lett till att bilen ofta blivit ett attraktivare alternativ för längre resor. Systemet med zoner har uppenbart inte varit det optimala när målet är att resandet i kollektivtrafiken ska öka. Andra svagheter har varit ett komplext utbud av enkelbiljetter samt att studenter och pensionärer inte omfattats av rätten till reducerat pris.
  Ett krångligt zonsystem där det varit alltför lätt att göra fel har nu ersatts av ett system där det blir lätt att göra rätt!

  I det nya biljettsystemet finns två biljetter, ett vuxenpris och ett reducerat pris. Priset är detsamma oavsett var och hur du köper din biljett. Den som är ungdom/student, förmånstagare eller pensionär har rätt att köpa biljett till reducerat pris, vilket är ca 70% av vuxenpriset. I reda kronor innebär det 27 kronor jämför med vuxenpriset 39 kronor. Biljetten är giltig i 75 minuter, oavsett hur långt du åker. Barn upp till och med sex år kommer även fortsättningsvis att åka kostnadsfritt.

  Det nya systemet innebär alltså att de tidigare zonerna försvinner. Nu spelar det inte längre någon roll om resan sträcker sig några kilometer eller flera mil, det är samma biljett.

  Det här är en reform för arbetspendlaren från Tierp som kan välja bort bilen när de ska till Uppsala, för barnfamiljen som vill resa på en dagstur till havet, för alla som valt bilen i stället för bussen då de upplevt enkelbiljetten för dyr och för pensionären som kan ta UL/SL pendeln till vännen i Stockholm för 53 kr (UL biljett 27 kr, SL biljett 26kr). Med det nya biljettsystemet kan man resa hur långt och hur mycket man vill inom Uppsala län, bara sista bytet sker inom 75 minuter.

  En kritik mot det nya systemet är att det korta resandet blir dyrare. Tidigare har en resa inom Uppsala tätort kostat 33 kronor, 28 för den som använt reskassa. En höjning av pris upplevs sällan som en förbättring och vi är ödmjuka inför att detta väcker irritation och i viss mån besvikelse. Vissa protester i stil med ”varför ska vi som reser kort betala för den som reser långt” har framförts. Ett omvänt resonemang är att den som bor i staden har ett väldigt mycket större linjeutbud och en betydande större turtäthet till sitt förfogande. I glesbygden är en turtäthet på varannan timme vanlig, i staden finns det ofta bussar att tillgå minst var femtonde minut. I tätorten kan även fler ersätta bussresan med tex gång eller cykel, även om det förstås inte gäller alla.

  En förändring är sällan enbart smärtfri men vår övertygelse är att denna resandereform är av godo för Uppsala län. Jag är stolta över att de borgerliga partierna genomför detta och ser fram emot att följa hur reformen gynnar miljö och klimat, länets tillväxt samt bidrar till att göra Uppsala län till en alltmer attraktiv plats för att leva och bo.

  Frida Björk (KD) 1:e v ordf i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala