• Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018

   

  PRESSMEDDELANDE

   

   

  Idag presenterade Kristdemokraterna i Uppsala kommun sitt förslag till mål och budget för 2018. Kristdemokraternas budget ”Ett bättre och tryggare Uppsala för alla” innefattar en rad satsningar inom äldreomsorg, trygghetsfrågor, familjefrågor och bostadsfrågor. I följande pressmeddelande presenterar Kristdemokraterna sina största satsningar i budgeten.

   

  – I vårt förslag till mål och budget så vill vi visa att Kristdemokraterna är ett parti som på ett ansvarsfullt sätt vågar satsa på kärnverksamhetsområden där behoven är störst, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Vår budget innebär en uppskrivning med kostnaderna på ca 4% vilket ligger ett par procent under majoritetens galopperande kostnadsökningar för 2018. Det gör också att vi kan återställa den skattehöjning som majoriteten gjorde i början av perioden på 30 öre. Vi tror inte som S, V och Mp att lösningen på många av de utmaningar vi har i kommunen fixas genom ständiga skattehöjningar och oreflekterade kostnadsökningar. Där vill vi Kristdemokrater istället effektivisera och skära ned på dyr administration i olika kommunala verksamheter.

   

  – Dels vill KD införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla över 85 år ges lagstadgad rätt till ett vårdboende eller trygghetsboende om de så vill och önskar. Vi tror att en äldreboendegaranti kan hjälpa många av de människor som känner sig ensamma och extra behov utav hjälp på ålderns höst, fortsätter Segersam.

   

  – Vi vill också motverka utanförskapet genom att reformera Arbetsförmedlingen och återinföra de lyckade välfärdsjobben i kommunen som vänsterkoalitionen avvecklade. Genom vår satsning på kommunala välfärdsjobb, i kombination med vårdserviceteam och kulturtolkar, hjälper vi dem som idag står allra längst ifrån arbetsmarknaden att gå från utanförskap till innanförskap.

   

  – För att underlätta för Uppsalas småbarnsfamiljer vill Kristdemokraterna att barnomsorgspengen i kommunen även ska innefatta egna barn mellan 1-3 år, säger Segersam.

   

  För att möta den stora efterfrågan på bostäder inom kommunen vill Kristdemokraterna att målet om 3000 nya bostäder per år ligger kvar, men att bostäder måste byggas med både hållbarhet och kvalitet i åtanke.

   

  – I Uppsala byggs det just nu i en rekordtakt vilket är ett bra steg mot att lösa den stora efterfrågan på bostäder i kommunen, fortsätter Segersam. Däremot ska det inte byggas till varje pris där kvaliteten på bostadsområden sänks enbart för att kunna bygga så mycket som möjligt. Därför föreslår Kristdemokraterna att man ska bygga trädgårdsstad på Stabbyfältens södra del för att möta både kommunens behov av bostäder och bevara stora delar av kommunens gröna och ekologiska miljöer. Vi vill se en byggnation på 1000 egnahemsbostäder i form av villor, rad- och parhus.

   

  För att stävja den otrygghet som många upplever i kommunen vill Kristdemokraterna utöka och permanenta ordningen med kommunala ordningsvakter i Uppsala.

   

  – Den satsning på kommunala ordningsvakter som Kristdemokraterna var med och drev igenom är en mycket lyckad satsning och just därför vill vi utöka antalet ordningsvakter i kommunen och använda dessa där behoven är störst, avslutar Segersam.

   

   

  För vidare kontakt:

  Jonas Segersam (KD)

  Kommunalråd Uppsala

  072 567 49 14

   

  Victor Landing (KD)

  Politisk sekreterare Uppsala

  072 593 46 74