• Vi tar ansvar för ekonomin i en svår tid

  Det är ett svårt ekonomiskt läge. Sveriges regioner befinner sig i en situation där många nu tvingas ta till drastiska besparingsåtgärder. Vi har, tillsammans med våra medarbetare, tagit ansvar för ekonomin genom att spara i ladorna i goda tider vilket underlättar Region Uppsalas möjligheter att möta en ansträngd ekonomi. Vår plikt som förtroendevalda måste vara att ta långsiktigt ansvar för regionen och länsbornas bästa trots kriser och tuffa tider. Ett stort städjobb är i gång där vi nu ser över all administration och lägger ner en förvaltning för att säkra fokus på Region Uppsalas kärnuppdrag. Vi ska ge fler patienter vård i tid, vård ska flyttas närmre patienten och vi ska se till att vår kollektivtrafik är tillförlitlig och konkurrenskraftig.

  Sveriges kommuner och regioner skriver i sin senaste ekonomirapport att vi är inne i en ny fas där regioner och kommuner måste fatta beslut om hur en ansträngd ekonomi ska hanteras på både kort och lång sikt. I ljuset av detta har Alliansen ett antal tydliga prioriteringar.

  På kort sikt måste vi fortsatt säkerställa att vår region erbjuder invånarna en god vård med hög kvalitet, samtidigt som varje skattekrona hanteras med extra stor varsamhet genom kloka besparingar där det bedöms vara möjligt.  Vi ska inte bidra till kris- och panikåtgärder som innebär patientosäkra nedläggningar och skattehöjningar. Det här är möjligt att undvika tack vare att vi har prioriterat kostnadsmedvetenhet och långsiktighet framför populistiska utspel. Hade vi lyssnat på motståndarna hade det saknats reserver för tuffa tider. Parallellt pågår även ett tufft och målinriktat arbete med att fasa ut beroendet av hyrpersonal tillsammans med övriga regioner i landet.

  På lång sikt ska vi modernisera regionen och skapa bättre medarbetarerbjudanden för våra anställda. Det arbetet är redan påbörjat.

  Vi ser nu över all onödig administration inom Region Uppsala. Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, trafikplanerare och andra medarbetare ska fokusera på kärnuppdraget i stället för att ägna sin tid åt att producera styrdokument. Detta är särskilt viktigt i en tid då inflationen äter upp värdet av varje skattekrona.

  Vi lägger även ner en förvaltning för att flytta resurser som kan arbeta för att stärka vår strategiska förmåga och ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete.

  Att utveckla medarbetarerbjudandet är viktigt, vi vill exempelvis utveckla ett system för att belöna våra trotjänare, medarbetare som varit länge i regionen.

  Vi ska se över alla vårdförlopp och säkerställa att patientens resa genom vårdkedjan fungerar redan från första besöket på vårdcentralen till specialistvården på Akademiska. Fungerar patientens resa förbättras även möjligheterna att skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vi undviker flaskhalsar och tillgängligheten ökar. Specialistvård som kan flytta ut från sjukhusen ska göra det, ett exempel på att flytta vården närmare patienterna är enklare cancerbehandlingar på Gränby centrum som öppnar i slutet av året.

  Vi har några tuffa år framför oss och mycket arbete återstår med att bli en attraktiv arbetsgivare, skapa en effektiv organisation och ständigt arbeta med att jobba smartare. Det kommer krävas en del tuffa prioriteringar och besparingar. Men med det arbete vi har påbörjat är det fullt möjligt. Vi ska värna värdet av varenda skattekrona samtidigt som vi rör oss mot framtidens vård, med bättre kvalitet och högre tillgänglighet, oavsett var i länet man bor. Allt annat vore att svika länets invånare i en tuff tid.

  Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
  Björn-Owe Björk, regionråd (KD)
  Unn Harsem, regionråd (C)
  Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L)