• Interpellation om palliativ vård

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken

  För ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala. Bakgrunden för kommunens del var att Omtanken flyttade från andra lokaler till Geneticum vid Ultuna. I samband med detta fick man till stånd en välkommen samordning av Uppsala kommuns och landstingets insatser för palliativ vård.

  Vi kristdemokrater är måna om att samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas, inte avvecklas. Speciellt på de områden som berör medborgare som inte själva förmår att driva sina intressen är det avgörande att ha en etisk grund för förändringar av verksamheten.

  Gällande den palliativa vården är den av lätt insedda skäl den kanske mest känsliga vård vi ger, därför är det så viktigt att den fungerar och är tillgänglig. När det palliativa centrumet byggdes var tanken att ha ett FoU-centrum där för utbildning och utvecklingsarbete för personal som arbetar med palliativ vård i kommuner och inom primärvården. Tyvärr har lokalerna under en tid stått tomma, men när det nu finns planer på att överföra Regionförbundet och dess FoU-avdelning till landstinget har vi ett gyllene tillfälle att stärka och utveckla samarbetet mellan kommun och landsting. Vi skulle exempelvis kunna ha en gemensam nämnd där vi kan formalisera denna samverkan och låta de verksamheter som idag har det operativa ansvaret inom äldrevård och socialtjänst tydligt få beställa och definiera utvecklingsarbetet utifrån sina behov.

  Den palliativa vården är en viktig resurs för människor i livets slutskede och dess anhöriga. Idag finns totalt 32 enkelrum fördelat på två vårdavdelningar, landstingets Hospice (12 platser) och kommunens Omtanken (20 platser, från ursprungligen 33). Det finns även plats för 50 vårdtagare i hemmet med Sjukvårdsteamet. Omtanken är ett palliativt korttidsboende som är till för de allra sjukaste och svagaste människorna, och på avdelningen finns sjuksköterskor och undersköterskor tillgängliga dygnet runt, så även läkare och jourläkare. Omtanken erbjuder även palliativa sviktplatser, vilket innebär att den som normalt har hemsjukvård men som drabbas av sviktande omständigheter kan få komma in och få hjälp.

  I Uppsala län behöver dessutom några barn palliativ vård varje år, men tyvärr är organisationen för just detta inte optimal då inriktningen just nu inte är anpassad efter den målgruppen. Vi har kommit långt och har hög kompetens inom palliativ vård men administrationen brister, vilket innebär att utsatta barn och vuxna faller mellan stolarna.

  I stället för att ensidigt avlöva olika delar av Palliativt centrum såsom Omtanken behöver vi sätta oss ner tillsammans mellan kommun och landsting och bestämma hur vi tillsammans bäst möter de behov som finns på detta område.

  Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:

  • Varför väljer majoriteten att lägga ned Omtanken, som är en av de viktigaste och mest känsliga vårdinrättningarna vi har, istället för att formalisera samarbetet med Landstinget i Uppsala län?
  • På vilket sätt har förändringen föregåtts av en process tillsammans med landstinget där man säkerställer en fortsatt god palliativ vård med utgångspunkt i Palliativt centrum?
  • Vad betyder en nedläggning av Omtanken när det gäller ingångna lokalkontrakt för Palliativt centrum?
  • På vilket sätt kommer majoriteten att arbeta för en god process när det gäller samarbetet med landstinget angående framtida FoU-resurser, på det sociala- och omsorgsområdet?

  Jonas Segersam Kommunalråd (KD)