• Kristdemokraternas förslag om att motverka antisemitism röstades ned av en enig rödgrön majoritet

   

  Pressmeddelande 2018-02-08

   

   

  Under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari fattade kommunstyrelsen beslut om en ny handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Kristdemokraterna ställde sig positiva till delar av handlingsplanen, men hade samtidigt velat se fler punkter som kan lösa den akuta situation som råder idag. Kristdemokraterna lade därför (med stöd av Alliansen) fram ett yrkande om att sjösätta en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gentemot barn och unga som ett steg i att förbättra värdegrundsarbetet. Yrkandet röstades ned av den rödgröna majoriteten, och Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam ställer sig nu frågan om Uppsalas rödgröna majoritet faktiskt förstår allvaret med den utbredda antisemitism som förekommer i såväl Uppsala som i övriga Sverige.

   

  – Vi kristdemokrater ser med oro på den växande antisemitism som vi ser breda ut sig såväl här i Uppsala som i övriga delar av landet, säger Jonas Segersam. Därför ville vi se att kommunen i den handlingsplan som nu antagits på ett tydligt sätt arbetar för att motverka antisemitism bland barn och unga i Gottsunda/Valsätra. Genom att lyfta upp den ökande antisemitismen så kommer man även in på diskussioner om grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar, fortsätter Segersam.

   

  – I SVT:s Agenda som sändes den 28 januari tydliggjordes det att den ökade antisemitismen i Sverige beror på radikal islamism, säger Segersam. Enligt programmet så har över hälften av ungdomarna med muslimsk bakgrund en negativ syn på judar. Eftersom det bor en större andel med muslimsk bakgrund i Gottsunda/Valsätra är det därför viktigt att kommunen aktivt arbetar för att dessa ungdomar inte ska radikaliseras så att antisemitismen fortsätter att breda ut sig, fortsätter Segersam.

   

  Kristdemokraterna ville även (tillsammans med Alliansen) att det i handlingsplanen skulle skrivas in att kommunen införde ett tydligare samarbete med civilsamhället – något som också röstades ned av den rödgröna majoriteten.

   

  – Civilsamhället har en stor och viktig roll att spela i arbetet för ett bättre och tryggare Gottsunda/Valsätra, säger Segersam. Det finns uppräkningar om föreningar i ärendet om mötesplats Gottsunda, men många missas, exempelvis mottagningen mot våld i nära relationer, SIU och alla kyrkor och religiösa samfund. Inte heller idrottsrörelsen nämns närmare, mer än att man ska försöka starta nya föreningar. Vi tror att en nyckel till ett tryggare Gottsunda är att samarbeta med de aktörer som redan finns på plats och är aktiva, avslutar Segersam.