• Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!

  Igår skrev Kristdemokraternas Ulla Johansson tillsammans med 3 andra företrädare för de borgerliga partierna i äldrenämnden att majoriteten har hanterat nedläggningen av Omtanken vårdslöst. Läs artikeln nedan eller via denna länk till UNT.

  DEBATT Ett av välfärdssamhällets viktigare åtaganden är att ge vård och service till våra medmänniskor som befinner sig i livets slutskede. Omtankens vårdenhet i Uppsala har gett trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöver den mest. Omtanken är och har också varit en mycket omtyckt vårdplats för våra äldre och sjuka, men nu ska den läggas ned efter beslut av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i äldrenämnden den 11 juni.

  Vi, partierna i den borgerliga oppositionen, är mycket missnöjda med beslutet men också med hur hela frågan och ärendet kring Omtanken har hanterats.

  Fram tills dess att nedläggningen mer eller mindre var ett faktum, några veckor innan sammanträdet i äldrenämnden, var vi i princip oinformerade om nedläggningsplanerna.

  Vi anser att den här typen av frågor förtjänar bred parlamentarisk beredning och uppslutning. Vi som politiker måste emellanåt kunna se bortom partiböckerna i vårt politiska värv. I synnerhet för att kunna få så bra och välgrundade beslut som möjligt.

  I dag är vi mycket oroliga för att den palliativa vården i Uppsala kommun kommer att försämras till följd av majoritetens beslut. Det är direkt oansvarigt att inte säkerställa motsvarande vårdkvalitet till våra äldre och sjuka innan ett sådant här nedläggningsbeslut tas.

  I bästa fall har vi nära och kära som bryr sig om oss och som finns i vår närhet vid livets slutskede. De som har kvar familj, vänner och anhöriga får förhoppningsvis stöd till bra vård och omsorg.

  Samtidigt kan vi inom äldrenämnden ta del av en utveckling där allt fler människor lever i stor ensamhet. Bland annat i Äldreombudsmannens årsrapport för 2014 lyfts ensamhetsproblematiken upp regelbundet.

  De som är ensamma i livets slutskede med svåra smärtor eller kraftig ångest men av Landstinget medicinskt färdigbehandlade är helt utlämnade till det offentligas godtycke. Med nedläggningen av Omtanken finns det en risk att de inte får den vård de förtjänar, att de blir placerade på en vårdplats utan personal med adekvat kompetens och utan erfarenhet att vårda döende patienter med svåra smärtor. Majoriteten menar att gränsdragningen mellan landstingets och kommunens ansvar för dessa patienter nu är bättre klarlagt men vi ställer oss mycket tveksamma till hur det kommer att fungera i praktiken.

  Det är mycket tråkigt att socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister beslutar om nedläggning utan att ens bjuda in övriga politiska partier i processen.

  I stället har denna process varit förhastad och beslutsunderlaget mycket bristfälligt. Vi förväntades fatta ett beslut om nedläggning av Omtanken trots avsaknaden av viktiga fakta. Bland annat fanns det ingen tydlig konsekvensbeskrivning av nedläggningen eller för den delen en redovisning om hur motsvarande vård skulle kunna ges på annat sätt. Det saknas också en ekonomisk kalkyl och en realistisk tidsplan som visar att de som ska ta över ansvaret har hunnit få den kompetens som behövs innan Omtanken läggs ned.

  Trots detta är beslut om nedläggning taget och den rödgröna majoriteten har försatt oss i en situation där vi inte vet om vårdkvaliteten inom den palliativa vården i Uppsala kommun kommer att upprätthållas. Det är ytterst tveksamt om de organisationer och den personal som nu ska överta ansvaret för dessa patienter kommer att kunna upprätthålla Omtankens höga kvalitet. För oss är det självklart att ett beslut om avveckling ska ske i den takt som medför att kunskap och kompetens inom ett så speciellt och känsligt vårdområde inte går förlorad.

  Vi är väl medvetna om att äldrenämnden behöver göra besparingar för att klara sin budget men Uppsala kommun kan och bör använda sina skattepengar mycket klokare.

  När det krävs besparingar inomkommunen så finns det många fler lämpliga områden att spara in på innan vi ger oss på våra allra svagaste och sjuka. Människor i livets slutskede, och deras nära och kära, måste kunna känna sig trygga med att de kommer att få den omsorg och vård som behövs oavsett om det är svårt sjuka eller inte och oavsett om de bor i det egna hemmet eller på ett korttidsboende.

  Omtankens verksamhet ska inte avvecklas om Uppsala kommun inte kan erbjuda likvärdig eller bättre vårdkvalitet i framtiden.

  Stefan Hanna (C), kommunalråd och andre vice ordförande i äldrenämnden

  Johan Carlson (M), ledamot i äldrenämnden

  Camilla Westerborn (FP), ledamot i äldrenämnden

  Ulla Johansson (KD), ledamot i äldrenämnden