• Omsorgens besparingar slår hårt mot äldre

  Nu har förvaltningen lagt fram ett sparförslag för 2015 som påverkar omsorgsverksamheten i stort och som ska tas i nämnden torsdagen den 18 december.

  Om ett år är det åter dags för nästa sparåtgärds-plan för omsorgen och då ska också rätten till heltid verkställas för alla. Att få ihop en budget i balans utifrån dessa faktorer samtidigt som strukturkostnaden också ska minskas anser jag är en utopi.

  Besparingarna 2015 kommer att slå hårt mot omsorgstagare och pensionärer då bl.a. Träffpunkter ska läggas ner.

  Träffpunkterna har ett förebyggande syfte genom att motverka ensamhet och inaktivitet för individen. De är en populär och betydelsefull mötesplats där många äldre samlas till gemenskap och aktiviteter. När nu förvaltningen tar sin hand från en väl uppbyggd Träffpunkt-organisation kommer det med stor sannolikhet att märkas att hemtjänstinsatserna ökar. Har man funderat över vilka konsekvenser detta beslut innebär? Det slår hårt mot äldre på landsbygden om detta beslut går igenom.

  Bemanning är också ett område som ligger i besparingen och som påverkar omsorgstagaren genom att tryggheten på natten försvagas. Omsorgsförvaltningen har många gånger tydliggjort att man är nöjd med den nuvarande nattbemanningen, vilken är högre än jämförelsekommunernas, och därmed är rustade utifrån de skärpta regler som socialstyrelsen ställer på bemanning och som börjar gälla den 31 mars 2015. Men vad kommer det att innebära?

  När det gäller översynen av den administrativa organisationen anser jag att det är lika viktigt att visa vad detta genererar i pengar för att få en helhetsbild av sparåtgärderna.

  Kristdemokraterna har föreslagit en tillsättning av en oberoende utredning för att genomlysa kommunens verksamhet och organisation och presentera konkreta, mätbara och genomförbara effektiviseringsförslag för att sänka kommunens kostnadsläge hade ju varit suveränt om detta hade genomförts.

  Omsorgsförvaltningens höga strukturkostnad är känd sedan flera år tillbaka. Utifrån den har kommunfullmäktige beslutat om besparingar samt att omsorgen ska införa rätten till heltid under 2016. Genomförda beslut utan som helst krav på risk-, konsekvensbeskrivningar, handling- och genomförandeplaner som också kräver ett långsiktigt arbete. Majoritetens osthyvelprinciper är kortsiktiga lösningar som inte gynnar varken verksamheten och som är negativt för både omsorgstagare och arbetstagare.

  Alla dessa förslag på åtgärder kommer att påverka omsorgstagare och pensionärer direkt i sin vardag på ett negativt sätt. En stor risk är att besparingarna kommer att synas istället gm ökade hemtjänstinsatser, rehabiliteringsärenden, utmattade närstående som blir sjuka som exempel.
  Det är följden på majoritetens kortsiktiga lösningar.

  Margreth Johansson, KD
  1:e vice ordförande omsorgsnämnden