• KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild

    Kristdemokraterna är mycket kritiska till hur övriga partier vill utveckla Brandvakten. Samtidigt som det finns många delar i  planen för fastigheten som är mycket välkomna, så finns det andra delar som avskräcker. Att som första byggnad på Kvarnholmen mötas av ett cylinderformat glashus stärker inte Kvarnholmens historiska karaktär(!),oavsett hur mycket gräs det är på dess tak, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

    – Det behövs mer bostäder i Kalmar. Men som goda förvaltare av vår bygd har vi också ett ansvar för hur och var det byggs. Att tänka långsiktigt och se till att hela Kalmarbygden växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att vi har ett ansvar att hantera värdefulla och unika kultur- och naturmiljöer varsamt och med respekt, bygga vackert och anpassa nybyggnationer efter kringliggande bebyggelse så att områdets karaktär bevaras.

    – Människan har ett behov av grönska och skönhet för att må bra. Därför vill Kristdemokraterna slå vakt om en trygg och estetiskt tilltalande boendemiljö med en arkitektur och stadsplanering som stärker vår vackra historiska stadsbild. Kvarnholmen och Brandvaktens särpräglade historiska karaktär är ett typexempel för detta.

    – Det finns ett värde i att bevara och stärka Kvarnholmens särpräglade historiska karaktär. Därför vill vi återremittera ärendet för att förtydliga att även den cylinderformade glas-”paviljongen” måste utformas på ett sådant sätt att dess exteriör anpassas och harmoniseras efter den karaktär som finns på Kvarnholmen och den äldre delen av gamla Brandstationen, avslutar Dywik.