• Kalmars historia är dess styrka

  Under sommaren blossade debatten om Kalmars kulturhistoriska värden kontra utveckling upp, till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden ställt sig positiva till ett P-hus i vallgraven vid fängelset.

  Debatten har nu lagt sig– men såhär några dagar innan valet har frågan troligtvis aldrig varit viktigare.

  Från Kalmar Citys håll har man med rätta uttryckt sin oro över oseriösa alternativ till ett centralt beläget P-hus, som ”supercyckelvägar” och matarbussar från ett P-hus utanför stadskärnan. KD tror inte att detta varken vore realistiskt eller önskvärt. Ett centralt beläget P-hus är nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna!

  Detta innebär dock inte att vi ansluter oss till idén om ett p-hus i vallgraven. KD har aldrig röstat för detta och kommer aldrig göra det. Av den enkla anledningen att vi inte tycker att det är lämpligt att bygga ett p-hus på ett fornminne och vad som är en del av riksintresset för kulturvård. Att uppföra ett p-hus på denna plats, liksom att bygga ett själlöst cylinderformat glashus framför gamla brandstationen eller uppföra ett fult rostbrunt hotell i hamnen så Kalmar slott skyms – skulle innebära att en ovärderlig kulturmiljö förstörs för all framtiden. Vi säger, som enda parti, bestämt NEJ till att behandla vårt gemensamma kulturarv på ett sådant vårdslöst sätt.

  Kalmars historia och historiska kulturmiljö är inte ett hinder för utveckling och tillväxt – tvärtom är det vår styrka. Enligt Visit Sweden finns det ett stort, och outnyttjat intresse ifrån turister att just besöka unika kulturmiljöer. Genom att bevara och stärka Kvarnholmens historiska karaktär – istället för att förstöra den med själlösa glasmonster och betonglådor – kan vi stärka Kalmar som besöksmål. KD vill därför att all ny bebyggelse på Kvarnholmen ska anpassas efter kringliggande bebyggelse, att vi introducerar mer grönska i stadskärnan, tillgänglighetsanpassar våra vackra kullerstensgator med ett gångstråk i mitten och att vi satsar mer på kulturarvsturism.

  P-hus uppför vi istället på fyllnadsmassorna vid kvarteren Bönhasen och Lustgården. Så förnyar och utvecklar vi Kalmar med respekt för tidigare generationer…