• KD säger nej till överexploatering av Oxhagen

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar |

  Kommunfullmäktige röstade idag ja till en ytterligare bebyggelse vid Kungsgårdsvägen. KD har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Och röstade också idag nej!

  – Vi kristdemokrater är inte emot byggnation i området i sig. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen är möjlig (4 huskroppar). Men bebyggelse inom hela planområdet, skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och tillintetgöra att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”! Då detta inte bejakas i detaljplanen eller i planerna som finns i området, tvingas vi säga nej till förslaget i sin helhet, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför är det av stor vikt med en arkitektur, växtlighet och stadsplanering som skapar bestående värden, fortsätter Dywik.

  – Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden. Nybyggnation inom ett befintligt område ska alltid ske med respekt för områdets unika karaktär och för den omgivande stadsbilden, avslutar Dywik.

  Övrig info:
  Under 2017 godkändes majoritetens förslag till ny detaljplan för grönområdet vid Kungsgårdsvägen. Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet för det här området i samhällsbyggnadsnämnden, tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området.