• Finns sprinklers på alla Kalmars äldreboenden?

  Fredrik Sjömar (KD) ställer en Interpellation till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S)|

  Trots lagkrav vid nybygge och att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) anser det vara nödvändigt saknar många äldreboenden i Sverige ett fullgott brandskydd, då automatiskt släckningssystem (sprinklers) saknas. Detta trots att 4 av 5 liv kan räddas. Hur ser det egentligen ut i Kalmar?

  Varje år omkommer 110 personer i samband med bränder i Sverige, särskilt utsatta är äldre människor. Detta gäller synnerhet de som är äldre än 80 år då en försämrad rörlighet innebär ett problem att ta sig ut på egen hand. Även andra sjukdomar, såsom demens, utgör en ökad risk.

  Tyvärr har det visat sig att brandskyddet på landets särskilda boenden är högst varierande. Beroende på om ett särskilt boende är byggt eller renoverat före eller efter 2012 gäller helt olika regler. De regler som gäller efter 2012 är betydligt hårdare, och bland annat ställer krav på att ett automatiskt sprinklersystem skall finnas. Tyvärr så är dessa fortfarande i minoritet bland landets särskilda boenden, även om förbättringar skett.

  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) konstaterar att de regler som gällde före 2012 inte är tillräckliga och att någon form av automatiskt släckningssystem är nödvändigt om de boende inte är kapabla att ta sig ut på egen hand. I rapporten Kostnadsnyttoanalyser- sprinkler i särskilda boenden för äldre konstaterar också myndigheten att 4 av 5 som omkommer i bränder i särskilda boenden hade kunnat räddas om sprinklersystem funnits.

  Alla boende på särskilda boenden i Sverige, oavsett kommun, förtjänar ett fullgott brandskydd!

  Med anledning av detta ställer jag följande enkla fråga till Omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S):

  – Har alla kommunens särskilda boenden ett fullgott brandskydd, inklusive ett automatiskt släckningssystem (sprinklers)?