• Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


  Det är väl känt att utbildning, tillsammans med en trygg hemmiljö, är viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga utanförskap med allt vad det kan innebära som arbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa, otrygghet, kriminalitet etc.

  Inte minst Skolverket betonar vikten av utbildning för att förhindra utanförskap, man inleder sitt förord i Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (2016) med orden: ”Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. ”

  Det är också väl känt att uppskjuten studiegång och uppskjutet arbetsliv är kostsamt för kommun och övriga samhället. Mycket kostsamt! Även detta påminner Skolverket om. I avsnittet med rubriken: Tidiga insatser är en god investering betonas också vikten av att: ”stöd och insatser sker utifrån ungdomens behov, förutsättningar och mål och inte utifrån organiseringen av den offentliga verksamheten”.

  Navigatorskolan har med sin kombination av utbildning, utredning och motivering mot utbildning under några år lyckats motivera minst 13 elever att fortsätta olika studievägar (5 till nationella program, 5 till introduktionsprogram, 3 till vuxenstudier) och dessutom några till arbete. Detta bör ha blivit en socioekonomisk besparing som mycket väl kan täcka en skräddarsydd liten kostsam skolverksamhet. Den ekonomiska vinsten kommer dock i förlängningen inte enbart gymnasieförbundet eller någon enstaka förvaltning i Kalmar kommun till del, utan också andra kommuner, stat och region till del.

  Nu föreslås att Navigatorskolan inom Gymnasieförbundet ska läggas ner, då man ensam inte klarar att stå för hela kostnaden.


  Med anledning av det vill jag fråga Kommunalrådet (tillika Gymnasieförbundets Ordförande) Dzenita Abaza (S)| :

  – Hur tänker du agera för att ungdomar i Kalmar kommun i behov av en mycket långsam och skräddarsydd studiemodell ska få hjälp att gå vidare till studier eller arbete?

  Alexander Krasnov (KD)
  Ledamot av Kommunfullmäktige
  och Kultur- och Fritidsnämnden