• Budget 2014-2016

  kd_budget1

  Vår vision för Kalmar

  Kalmarslott

  Kalmarbygdes anor sträcker sig långt tillbaka i historien. Det är ett arv som förpliktigar. Därför anser vi att den kommunala verksamheten ska drivas utifrån förhållningssättet ”hållbar utveckling” som handlar om att vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för såväl vårt historiska arv som vår samtida omgivning och kommande generationer.

  Vi anser att det är dags för förnyelse, att det är hög tid att ta sig ur gamla nedkörda hjulspår och möta morgondagens möjligheter och problem på ett nytt sätt. Familj, Frihet, Förvaltarskap är tre ledord som ligger till grund för vår politik. Vår politik utgår från idén om samhällsgemenskap baserad på familjens frihet, det personliga ansvaret, den kristna värdegrunden och ett starkt civilsamhälle.

  Det handlar om att vi ska våga satsa långsiktigt på att ge våra barn och unga en trygg uppväxt, att visa större respekt mot de äldre som vi en gång ärvt landet av och att vi ska sträva efter att stärka samhällsgemenskapen i vår kommun.

  Det handlar också om att slå vakt om småskalighet, en levande landsbygd, en effektiv kommun, god utbildning och ett blomstrande företagsliv.

  Christopher Dywik
  Ordförande & Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun

   

   

  Trygga familjer

  Adorable father and son reading a book to their family

  För att ett samhälle ska fungera så är det viktigt att alla medborgare får en bra start i livet. Vi vet att barn som får växa upp i en trygg familjemiljö med värme och ramar har bättre förutsättningar att klara livets utmaningar.

  Vi ser, trots en ökad materiell standard, att allt fler unga mår dåligt och faller ner i kriminalitet, rotlöshet och missbruk. Multiarenor, storslagna kulturprojekt och fina ord duger föga. Det främsta sättet att förebygga detta är att ge föräldrar ett kraftfullt stöd i sin föräldraroll. För den som exempelvis är ensamstående föräldrar så har man ofta ett ett tufft livspussel och ofta ont om pengar, för dessa innebär pekpinnar och höjda skatter mindre pengar i plånboken och mindre trygghet.

  Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med trygga familjer. Därför vill vi:

  • Ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att minska barngruppernas storlek inom förskolan.
  • Prioritera förskole- och skolbyggnationerna i Hagby och Halltorp i investeringsbudgeten.
  • Inrätta familjecentraler i Kalmar och Lindsdal.
  • Ge Socialförvaltningen utökade resurser för en ambitionshöjning av familjestödjande insatser genom föräldrastödsprogrammen COPE och KOMET.
  • Ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.
  • Ge Socialförvaltningen i uppdrag att utreda vilka olika familjerådgivningsstöd som finns i kommunen samt vad som kan göras för att stödja dessa.
  • Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka öppettiderna på kommunens fritidsgårdar på kvällar och helger genom bland annat föräldramedverkan.
  • Ge Kalmarsunds gymnasieförbund utökade resurser till en ambitionshöjning med syfte att korta köer och ta emot fler killar på ungdomsmottagningen i Kalmar.
  • Ge miljöenheten i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att göra Kalmars skolor och förskolor kvicksilverfria.
  • Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna att erbjuda reducerade priser på kommunens kollektivtrafik under lågtrafik.
  • Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna att under viss lågtrafik erbjuda gratis kollektivtrafik för ungdomar och barnfamiljer.

   

   

   

  Mer respekt för äldre

  Frau spielt mit Seniorin im Seniorenheim Karten
  De äldres situation är alltid en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Vi tycker att det är en självklarhet att de som har byggt upp och format vårt land till vad det är idag, förtjänar både respekt och ett värdigt åldrande.

  Diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden sker alldeles för ofta och bristen på respekt för all den erfarenhet som äldre besitter tycks glömmas bort. Därför är det viktigt att ständigt hålla igång diskussionen om attityder och värdegrund och ständigt söka naturliga mötesplatser över generationsgränserna.

  Det första vi kan göra är att låta dagens omyndigförklarande av äldre upphöra, givetvis måste de själva få välja vem som ska sköta deras omsorg. Vi måste också agera mot alla tendenser på nedskärning av de äldres aktivering på boenden och träffpunkter. Och givetvis måste även äldre, som vill, få vara med och laga sin egen mat. Mat som luktar, smakar och ser god ut.

  Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med mer respekt för äldre. Därför vill vi:

  • Inrätta ett äldreombud på kommunledningskontoret, en tjänsteman med ett särskilt ansvar för att ta tillvara äldres intressen, på samma sätt som med kommunens ungdomsombud.
  • Ge Serviceförvaltningen i uppgift att flytta produktionen av mat till kommunens vård- och omsorgsboenden, från storkök ut till avdelningarna, där personalen lagar maten tillsammans med de boende.
  • Tillsätta en oberoende utredning för att genomlysa Omsorgsnämndens verksamhet och presentera konkreta, mätbara och genomförbara åtgärdsförslag för att sänka verksamhetens kostnadsläge.
  • Ge de äldre möjlighet att själva bestämma vem som utför deras hemtjänst genom att införa LOV (lagen om valfrihet) i Kalmar.
  • Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå per timme så att privata och kommunala utförare får likvärdiga förutsättningar att verka utifrån.
  • Ge miljöenheten i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att göra Kalmars äldreboenden kvicksilverfria.
  • Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna att under viss lågtrafik erbjuda gratis kollektivtrafik för pensionärer.

   

   

  Mer samhällsgemenskap

  midsommar3
  Kristdemokraterna har sedan partiet bildades haft en vision om samhällsgemenskap. En vision om att gör alla människor delaktiga i samhällets utveckling. En vision om ett samhälle där folk känner gemenskap med varandra, och inte bara tar ansvar för sig själva, utan också bryr sig om och känner solidaritet med sina medmänniskor.

  I ett samhälle där integrationen inte fungerar riskerar invandringen att bli något som äventyrar samhällsgemenskapen och skapar en vi- och-dom mentalitet. I Sverige har inte integrationen av nyanlända fungerat fullt ut, vilket riskerar att skapa en ond spiral i samhället där invandringen i hög grad associeras med problem. Så får det inte bli i Kalmar!

  Därför är det viktigt de nyanlända får rätt nycklar för att ta sig in i det svenska samhället. En god utbildning i svenska språket genom SFI och språkpraktik är den första nyckeln. En annan, minst lika viktig nyckel är att förstå hur det svenska samhället fungerar och hur vi i Sverige tänker och beter oss. Det lär man sig lättast genom att lära känna och umgås med svenskar, det vill vi uppmuntra.

  Vi har inte bara ett ansvar gentemot tidigare generationer att bevara och föra vidare vårt materiella och immateriella kulturarv till våra barn. För att stärka samhällsgemenskapen behövs också tydliga traditioner och en gemensam värdegrund som ett sammanhållande kitt.

  Vårt samhälle bör även i framtiden präglas av kristen etik och västerländsk humanism. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett pluralistiskt samhälle, där många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.

  Vi ser ingen konflikt mellan ett samhälle med god förmåga till integration och ett samhälle med nationell själskänsla och tydliga normer och värderingar. Dessa är tvärtom en förutsättning för en god integration. Den som känner sin egen historia och kultur står också tryggare i mötet med andra kulturer.

  Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med mer samhällsgemenskap. Därför vill vi:

  • Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera de offentliga och ideella integrationspolitiska projekten och verksamheterna som finns i kommunen för att kunna uppnå en bättre samordning och en effektivare integrationsprocess.
  • Inrätta ett faddersystem för samtliga flyktingar som tas emot i Kalmar kommun.
  • Uppmuntra kommunens skolor att även fortsättningsvis arrangera traditionella jul- och sommaravslutningar i kyrkan.
  • Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att instifta en kulturarvsfond från vilken olika organisationer, som till exempel hembygdsföreningar och folkdanslag, kan söka pengar till projekt som syftar till att förvalta och levandegöra den lokala historien och det lokala kulturarvet.
  • Fortsatt stöd till samhällsbyggnadskontorets projekt att lyfta fram Kalmars unika historiska arv och det medeltida Kalmars stadskärna i kvarteret Valnötsträdet.
  • Ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att lyfta fram Kalmars unika historiska arv genom ett fortsatt stöd till arbetet med att lyfta fram Befästningsstaden Kalmar.
  • Ge kommunens skolor i uppdrag att arbeta för att alla elever ska besöka Kalmar slott och Kronanutställnigen samt medverka vid minst en s.k.upplevelsedag under sin grundskoletid.
  • Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att presentera en tillgänglighetsguide över Kalmar kommun som innehåller offentliga toaletter och de mest välbesökta turistmålen och presentera denna i god tid innan sommaren 2014.

   

   

  En levande landsbygd

  Seniors exercising with bicycle
  För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmar kommun ska leva, inte bara Kalmar stad. Det ska vara möjligt att både bo, arbeta och verka på landsbygden.

  Inom flera områden försämras landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med centralorten Kalmar. Trots att en stor del av Kalmar kommuns invånare bor i glesbygden och i våra mindre samhällen så avspeglas det inte i kommunens prioriteringar och investeringar. Centraliseringen av kommunens verksamhet fortsätter i oförändrad takt, investeringar på landsbygden skjuts på framtiden, lantbrukare och privatpersoner drabbas hårt av vildsvinens framfart och många yngre tvingas flytta från orten på grund av dåliga kommunikationer.

  Vi vill bryta trenden. För oss är det en självklarhet att det krävs en aktiv landsbygdspolitik som är hållbar ur ett såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

  Kristdemokraterna kämpar för en levande landsbygd. Därför vill vi:

  • Ge kultur- och fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att stoppa centraliseringen av fritidsgårdsverksamheten i Kalmar kommun. Bedriv verksamhet på samtliga orter där intresse och underlag finns.
  • Inrätta en tjänst som kommunal ”bredbandssamordnare” på Kommunledningskontoret, med uppgift att främja en utbyggnad av fibernät i Kalmar kommun och serva och hjälpa medborgare och företag som har frågor kring en eventuell anslutning till fibernätet.
  • Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att skyndsamt färdigställa Kalmar kommuns bredbandsstrategi.
  • Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att tillse att kommunens jägare, tillsammans med ägarna eller arrendatorerna, till angränsande marker, samordnar sin jakt av vildsvin. Samt att föra en dialog kring utfodring och användande av åtel i området så att detta kan ske på ett ändamålsenligt sätt.
  • Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att undersöka eventuella ekonomiska och miljömässiga vinster genom att lägga ut skötseln av grönområden och planteringar i Södermöre kommundel på entreprenad.
  • Ge Södermöre kommundel möjlighet att själv förvalta sitt eget kapital.
  • Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att tillse att kommunens mindre samhällen får minst en central plantering eller annan jämförbar utmyckning vid samhällets ”centrum”.
  • Ge ansvarig enhet i uppdrag att, i dialog med KLT, tillse att Kalmar kommun får en avsevärd utökning av anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar och helger.
  • Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhålla sig mer generös vad gäller storleken på tomter i framtagandet av nya detaljplaner på landsbygden.

   

   

  En effektiv kommun

  Happy co-workers
  Kalmar kommun, politiker och tjänstemän tjänar medborgarna. Det får aldrig råda någon tvekan om att vi är till för dem, inte tvärtom.

  Som en följd av detta så är det en självklarhet att alla människor som kommer i kontakt med kommunen ska bli bemött med kunskap, respekt och engagemang. Det innebär också att vi har ett ansvar att hushålla med de skattepengar som medborgarna har anförtrott åt oss att förvalta.

  Under senare år har vi sett hur både kommunens administration och den politiska organisationen har svällt. Det måste vi råda bot på. Liksom ett träd ibland måste beskäras för att bli starkt och bära frukt, måste också kommunens organisation ibland beskäras.

  Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med en stark och effektiv kommun. Därför vill vi:

  • Tillsätta en oberoende utredning för att genomlysa kommunens verksamhet och organisation och presentera konkreta, mätbara och genomförbara effektiviseringsförslag för att sänka kommunens kostnadsläge.
  • Avskaffa 2:e vice ordföranden i samtliga nämnder.
  • Eftersträva en resursförskjutning på minst 1 procent från administration till direkt operativ verksamhet vid samtliga förvaltningar.
  • Ge samtliga förvaltningar i uppdrag att införa ett belöningssystem, likt det som finns i Södermöre kommundel, som uppmärksammar och belönar nytänkande och goda förslag och bidrar till att verksamheten utvecklas.
  • Ge samhällsbyggnadskontoret i uppgift att, vid stadsplanering, tillse att all nybyggnation anpassas efter den kringliggande bebyggelsen. Detta för att låta områden bevara sin egen särpräglade karaktär.

   

   

  God utbildning & ett blomstrande företagsliv

  Side view of busy group of researchers working on experiments in the laboratory
  Kristdemokratisk näringspolitik syftar till att skapa utrymme och förutsättningar så att den enskilda människan kan förverkliga sina idéer. Vi vill ge entreprenörer en verklig möjlighet att starta, driva och utveckla ett företag. Ett starkt och livskraftigt företagsliv som en av de viktigaste nycklarna till en fortsatt välfärd.

  Därför är det också oerhört viktigt att vi ifrån politiskt håll lyssnar på vårt lokala näringsliv när vi planerar för nya satsningar, byggnationer eller stora förändringar i vår kommun som också kommer att påverka deras verksamhet – det är trots allt de som är experterna på sin verksamhet.

  Utvecklingen av Linnéuniversitetet är inget undantag. Universitetets utveckling är viktigt för Kalmar. Dels för att vi vill locka fler unga att söka sig till vår stad, först för att studera och därefter för att bosätta sig här och på så sätt serva vårt näringsliv med välutbildad personal. Universitetets utveckling och näringlivets utveckling hör alltså inte bara i hög grad ihop, de är också beroende av varandra. Just därför har vi inte heller råd att ta beslut som slår undan fötterna på den ena eller den andra eller hämmar den andres utvecklingsmöjligheter.

  Kristdemokraterna motsätter sig en placering ett samlat Linnéuniversitet i Ölandshamnen eftersom det dels skulle hota möjligheten för framtida expanssion för de företag som verkar eller är beroende av hamnens verksamhet. Men också eftersom det skulle hämma universitetets möjlighet att expandera och på allvar få ett riktigt studentområde. Där är vår hållning att den absolut bästa placeringen vore statsnära vid Norrgård/västra Malmen.

  Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för ett Kalmar med ett blomstrande företagsliv. Därför vill vi:

  • Slå vakt om Kalmar hamn och de företag som är beroende av hamnen genom att inte anvisa Linnéuniversitetet till Ölandshamnen.
  • Slå vakt om Linnéuniversitetet och dess utveckling genom att anvisa dem till en placering vid Norrgård/västra Malmen.