• KD tar oro kring 200 meter höga vindkraftverk på allvar

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar vindkraftsprojektet söder om Halltorp. |

  Under torsdagskvällen hölls ett samrådsmöte med allmänheten kring den planerade ändringen av vindkraftsparken vid Värnanäs, söder om Halltorp. Mötet hade stor uppslutning och frågorna och oron kring buller, sjunkande fastighetspriser och förlusten av naturvärden var många när planerna på att ersätta de tidigare planerade verken på 150 meter med 200-meters verk presenterades.

  – För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller dels den som vill bygga vindkraftverk på sin mark men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen.

  – Vi välkomnar markägarens intentioner, att låta verkens överskott gå till en fond som i framtiden ska gå till att förvalta parken och gårdens fastigheter. Samtidigt är det beklagligt att olika intressen kring vindkraften åter igen krockar och delar ett samhälle, på grund av en förlegad vindkraftsplan som inte har hängt med i den tekniska utvecklingen.

  – Vi i KD har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören en uppdatering av vindbruksplanen är gjord. Ska det vara möjligt att upprätthålla balansen mellan olika intressen på landsbygden krävs det att kommunens vindkraftsplan hänger med i den tekniska utvecklingen och uppdateras allt eftersom att den tekniska utvecklingen går framåt, verken blir större och kunskaperna om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor ökar.

  – Det är därför vi fler gånger föreslagit att Kalmar kommun skyndsamt ska påbörja en uppdatering av vindkraftsplanen så att gränsen för minsta avstånd till bostadshus/fritidshus och sammanhållen bebyggelse ändras till 1500m och bullernivån till 35 decibel.