• Arbetsmiljöcertifiera sjukvården

  Att utveckla arbetsmiljöarbetet är inte bara ett myndighetskrav, utan även en konkurrensfaktor när det gäller att locka den bästa kompetensen, liksom en viktig komponent för att skapa en attraktiv arbetsplats.
  Det är uppenbart att regionen har stora utmaningar i hur vi ska kunna ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö så att de i sin tur orkar vårda patienterna. Detta kräver båda akuta insatser men också ett långsiktigt och strategiskt arbete som är minst lika viktigt som vårt miljöarbete.

  Region Uppsala är idag miljöcertifierat vilket enligt samstämmiga uppgifter har varit ett lyft för vårt miljöarbete. På samma sätt anser jag att vi bör arbetsmiljöcerifieras, säger Anna-Karin Klomp, regionråd (KD).

  Därför lämnar vi ett förslag i regionstyrelsen att regionens arbetsplatser ska arbetsmiljöcertifieras och att regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet.

  För att kunna bli arbetsmiljöcertifierad granskar ett ackrediterat certifieringsorgan att det i verksamheten finns ett ledningssystem för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av arbetsmiljöarbetet.

  I Sverige är det föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och/eller det europeiska kravdokumentet OHSAS 18001 som man ska uppfylla för att bli arbetsmiljöcertifierad. Det finns en rad aktörer, ackrediterade av Swedac som utför certifieringen.

  För den som vill läsa mer finns information på Arbetsmiljöverkets hemsida:

  https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljocertifierade-foretag