• Fortsatta prioriteringar på sjukvården med KD i regeringen

  Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen och det höga kostnadstrycket slår hårt mot såväl barnfamiljer, företag som landets kommuner och regioner. Även i svåra ekonomiska tider ska Sverige vara ett land med en välfärd att lita på. För att stötta regionerna och kommunerna har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 3 miljarder i ett nytt sektorsbidrag för att stärka den regionala sjukvården.

  Regionerna har det grundläggande ansvaret för finansieringen och organiseringen av hälso- och sjukvården, med folkvalda politiker och beskattningsrätt. Men för att säkra välfärden och sjukvården krävs ekonomiska tillskott, inte minst i en ekonomiskt orolig tid. För Region Uppsala handlar det om närmre 114,3 miljoner kronor i generella bidrag och ca 120 miljoner kronor i sektorsbidrag som går oavkortat till sjukvården.  Eftersom bidraget inte är riktat till ett visst område inom hälso- och sjukvården och inte heller är prestationsbaserat innebär det mindre administration för regionen. Det ekonomiska tillskottet ska därmed gå direkt till verksamheterna för att klara av en tuff period med hög inflationen det kommande året, som har lett till kraftigt stigande pensionskostnader.

  Samtidigt ökar satsningarna på prioriterade områden såsom cancersjukvården, primärvården och att korta vårdköerna. Regeringen har sedan tidigare föreslagit 5 miljarder kronor i prestationsbundna medel 2024 och 6,5 miljarder kronor 2025 för att korta köerna och utöka vårdplatserna. Det kan handla om fler medarbetare i vården för att kunna korta köer och öppna fler vårdplatser. På detta sätt tydliggörs vad som ska uppnås och varje region väljer hur det bäst uppnås utifrån lokala förutsättningar.

  Det är angeläget att lösa de utmaningar som hälso- och sjukvården sedan länge har och står inför. Alltför många befinner sig i en vårdkö i väntan på besök, operation eller behandling. Vårdkapaciteten behöver därför öka, tillgängligheten förbättras och vårdköerna behöver kortas. Ska det lyckas måste kompetensförsörjningen säkras. Medarbetare i vården behöver kunna vilja och orka stanna kvar på arbetsplatsen. Vårdens kvalitet och tillgänglighet måste upprätthållas även i ett ekonomiskt pressat läge. Regeringen kommer inte att lämna sjukvården i sticket. För Region Uppsala handlar det i budgetpropositionen totalt om ca 234,3 miljoner kronor i bidrag utan prestationskrav för att klara sjukvården under 2024.

  Acko Ankarberg Johansson (KD), Sjukvårdsminister

  Björn-Owe Björk (KD), Regionråd, Region Uppsala