• Bemötande av invånare – nytt inslag i riktlinjer

  Anna-Karin Vaz Contreiras

  Arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling i regionen tar ett nytt kliv framåt. Nu finns riktlinjer för arbete med likabehandling, färdiga att användas. 
  – Det är bra att vi har ett gemensamt dokument där man lagt till invånarperspektivet och att både tillgänglighet och bemötande finns med, säger Anna-Karin Vaz Contreiras, KD.  

  I slutet av november förra året beslutade regionfullmäktige om en ny likabehandlingspolicy. Det bestämdes också att riktlinjer för hur arbetet med likabehandling ska bedrivas enligt den nya policyn, ska tas fram.

  Här finns både ett ramverk för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

  Dessutom finns ett handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer – som ska stötta anställda i regionen.

  Även invånare omfattas

  Nytt är att inte bara medarbetare ska omfattas utan att också bemötandet av invånare i regionen är i åtanke. Dessutom finns tillgänglighetsfrågorna med tydligare.

  – Det känns skönt att funktionshinderfrågorna har fått en plats i riktlinjerna. Detta är en diskrimineringsgrund som är lätt att glömma bort.

  – Arbetar vi utifrån riktlinjerna vid planering och verksamhet som rör denna grupps behov, så ökar även dessa människors möjlighet att vara delaktiga i vårt samhälle, säger Anna-Karin Vaz Contreiras, ordförande i rådet för delaktighet, som gett sina synpunkter på riktlinjerna när de togs fram.

  Flera deltog i workshop

  Även pensionärsrådet och beredningen för demokrati, jämställdhet och integration deltog i workshopen.

  En rad referensgrupper har också ingått i arbetet där också förvaltningen deltagit.

  – Här finns en rad perspektiv, både hur man som chef ska agera, om man är kollega eller själv har drabbats plus vad man ska göra om man utsätts av en invånare. Det finns både förebyggande åtgärder liksom tydliga instruktioner för vad man ska göra om trakasserier skett och hur man kan följa upp.

  Ett slags ”konsekvensverktyg” ska också finnas med till riktlinjerna, som stöd inför beslutsprocesser.

  – Detta är ett viktigt steg framåt för mer delaktighet och likabehandling, avslutar Anna-Karin Vaz Contreiras.