• Framtida planer för Stabby

  Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

   

  Motion om Stabby Trädgårdsstad

  I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

   

  Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att ”Vi ska bygga stad!” när det gäller Stabby området. Kommunen äger två fastigheter på totalt 137 ha i området. Skulle man på bara hälften av denna yta bygga stad med samma täthet som i övriga Uppsala skulle det betyda 12.000 nya bostäder. Vi ser en betydande risk att staden börjar flyta ut från Librobäck utöver Stabbyfälten, enligt samma princip som i alla andra utvecklingsområden i Uppsala – skokartonger i nyfunkisstil med 5-7 våningar, och i vissa fall ännu högre. Det är något vi inte önskar för Stabbyfälten som är en unik miljö som betyder mycket för Uppsalas karaktär och bör bevaras.

   

  Sköna gröna Stabby, en lokal intresseorganisation har lanserat idén om Uppsala Wide Park – utsiktslinjen mot Stabbyfälten från den historiska höjden i Stabbyskogen/Eriksskolan, ut mot Börje och Husbyborg. Denna idé bör inkorporeras i programmet, men detta hindrar inte att Stabbyfälten kan exploateras på ett varsamt och grönt sätt.

   

  Vi kristdemokrater har en idé om att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten. På det sättet förstör man inte siktlinjen, utnyttjar utrymmet längs Luthagsleden / Bärbyleden, och skapar en sammanhållen naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga, utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten. Vi föreslår att man bygger ungefär 1000 bostäder på en yta av 40 ha (ca 30% av ytan).

   

  Vårt förslag innebär en innovation i så måtto att man återuppväcker det gamla tomträttsinstrumentet. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden. Enskede är ett större område i Stockholm och i Uppsala är det kanske tydligaste exemplet Kungsgärdet, där det fortfarande finns egnahemsföreningar kvar, med såväl en- som flerfamiljshus i en sammanhållen och väl avvägd bebyggelse. I anslutning till detta område finns för övrigt Uppsalahems första hyresbostadsområde, Lasseby gärde.

   

  Tomträttsinstrumentet har många fördelar. Genom att behålla ägandet av marken slipper de som köper / bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Dessutom hålls kostnaderna nere, vilket innebär att för en vanlig småbarnsfamilj skulle man kunna bygga ett eget hus med en egeninsats på enbart 200.000 kr, något som är överkomligt för de flesta arbetande familjer. Genom en sammanhållen planering med ett fåtal hustyper kan man hålla nere byggkostnaderna, och familjerna och tomträttsinnehavarna kan desssutom genom egna insatser, till exempel inredning av andra våningen, ytterligare spara pengar. På detta sätt blir det faktiskt billigare för en Uppsalafamilj att betala för boendet i eget hus, inklusive amortering på lån, än att betala hyra i en nyproducerad lägenhet!

   

   

  Vår tanke är att i första hand bygga enfamiljshus på mindre tomter, ca 400 m2, men man kan och bör även ha inslag av flerbostadshus och även förskola och andra publika lokaler. Särskilt ut mot trafiklederna kan med fördel längor i 2-3 våningar användas, som barriärer för buller, och som en naturlig inramning av trädgårdar och grönska i området.

   

  Andra fördelar är att kommunen får en långsiktig säker intäkt från området (ca 60 miljoner per år), får del av värdeökningen samt får ett område med höga sociala och ekologiska värden. Dessutom tillvaratas på detta sätt den lediga kapacitet som finns inom småhusindustrin, i kontrast med den överhettade byggsektorn för hyreshus. Det blir också en möjlighet att visa att Uppsala faktiskt kan möta efterfrågan på nya egnahem inne i stan, och inte bara i stadens omland som i Lindbacken och Gunsta.

   

  Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

   

  • Att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera idén om Stabby trädgårdsstad i programarbetet för Flogsta.
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i Uppsala – ett område med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av kommunen och upplåts med tomträtt
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att bevara siktlinjen från Stabbyhöjden ut över fälten längs dalabanan mot Husbyborg/Börje.

   

  Uppsala den 11 september 2017

   

  Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)