• KD enda som säger NEJ till planprogram om förtätningar i Eriksberg

  Vi vill se ett totalt omtag för planeringen med en väsentligt mer måttfull mängd nyproduktion. Som en följd av den hållningen har vi röstat emot detaljplanen för Blodstensskogen och röstat emot att inleda detaljplanearbete för kvarteret Moränen.

  Vi vill först få fram ett nytt planprogram med en acceptabel nivå av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet innan några nybyggnationer kan komma i fråga. Det innebär också att vi kommer rösta nej till att anta en detaljplan för Hammarparken.

  Den förtätningspolitik som i dag bedrivs i Uppsala är ohållbar. Därför har vi vänt oss emot den hårda exploatering som planeras framöver inte bara i Eriksberg utan även i Börjetull, Södra Staden, Industristaden, Stabby, Bergsbrunna och Stadsparken.

  Det bästa sättet att möta den stora bristen på billiga hyresrätter och den stora bristen på småhus är genom att främja anläggandet av nya trädgårdsstäder och utvecklandet av kransorterna. Att bygga låga hus i trä är billigare per kvadratmeter än att bygga höga hus i betong och med hjälp av tomträtter så minskas behovet av stora kapitalinsatser. Det ger rimliga hyror och rimliga nybyggnadspriser.

  Det innebär visserligen att vi måste ta mer mark utanför staden i anspråk för bostäder men också att de nya bostadsområdena får goda kvaliteter och en mänsklig skala. Uppsala behöver en ny stadsbyggnadspolitik. Inte bara för Eriksbergs skull utan för att alla Uppsalabor ska få förmånen att bo grönt, tryggt och vackert.

  Här finner du länkar till artiklar i ämnet Eriksberg:
  http://www.unt.se/asikt/debatt/pbn-inte-alls-enigt-om-eriksberg-5013312.aspx
  http://www.unt.se/asikt/debatt/grona-gardar-utan-ljus-och-rymd-5010170.aspx
  http://www.unt.se/nyheter/uppsala/ett-dubbelsvek-mot-de-boende-4691567.aspx

  Så vill vi bygga Uppsala:

  1. Inga nya hus över fem våningar i stadskärnan.
  2. Fler trädgårdsstäder och egnahemsområden i stadsnära lägen.
  3. Nej till Höghus på Stabbyfältet. Bygg istället villor och radhus enbart på den södra delen.
  4. Byggtakten för nya småhus ska öka till 1 000 färdigställda per år. Tomträttsinstitutet ska användas för att erbjuda billigare hyresrätter och möjliggöra för familjer att bygga småhus utan stora kontanta egeninsatser.
  5. I planeringen av kommunen ska såväl möjligheten till fungerande kollektivtrafik på landsbygden, som tillgängligheten i stan för personer som är beroende av bil säkerställas.
  6. Avgifterna i parkeringshus ska subventioneras för att styra parkeringar dit, och parkeringsplatser ska endast tas bort om det inte innebär att en brist på parkeringar uppstår.
  7. Staden ska vara barnvänlig och socialt hållbar. Områdena ska vara trygga med grönytor och upplysta gång- och cykelvägar.
  8. Vid utvecklingen av Gottsunda ska det vara prioriterat att förbättra området utifrån lärdomar ifrån andra lyckade stadsförnyelseprojekt. Att anpassa bebyggelsen utifrån den mänskliga skalan är av högsta prioritet.
  9. Uppsala ska byggas som en äldrevänlig stad.
  10. Uppsala ska bedriva en aktiv markpolitik så att exploateringsvinster vid stadsutbyggnad kan användas till att finansiera infrastruktu