• KD: Fungerande tågtrafik ett måste

  Artikel i UNT

  Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Ebba Busch (KD).

  Sedan nästan två veckor har den spårbundna trafiken mellan Uppsala och Stockholm i princip stått still. Trafiken återupptogs i mycket reducerad skala i förra veckan för att åter stå still under söndagen och måndagen. Sträckan mellan Stockholm-Uppsala står för Sveriges största regionalpendling. Tusentals människor har fått köa i timmar för att komma till sina arbetsplatser och hem. Händelsen visar på den svenska tågtrafikens bräcklighet och att det behövs en omgående förändring. Därför vill vi kristdemokrater snarast se en utbyggnad av spåren mellan Stockholm och Uppsala.

  Det är inte acceptabelt att den spårbundna trafiken mellan två av Sveriges största städer helt slås ut och sedan reduceras kraftigt i mer än en vecka på grund av en brand i en elcentral. Förberedelsen för denna typ av händelser måste vara så långtgående att risken för att sådant sker 2014 inte finns. Inom sjukvården vore något liknande otänkbart. Att sjukhusen har egen reservkraft att använda vid elavbrott är i dag en självklarhet. Vad gäller kommunikationerna är förberedelserna långtifrån jämförbara. Den enskilde och samhället i stort drabbas mycket hårt av att trafiken lamslås under en längre tid. Uppsala är en del av Sveriges största arbetsmarknadsregion och beroende av en fungerande pendling. Att trafiken mellan Uppsala och Stockholm fungerar väl är därigenom ett riksintresse.

  Vi vill ta ett helhetsgrepp om spårtrafiken och lyfta fram två områden. Rutinerna kring järnvägens elförsörjning måste följas upp och förbättras. Trafiken får inte stanna när en transformatorstation brinner ned. En sårbarhetsanalys måste finnas på plats och reservdelar måste finnas att tillgå när problem väl uppstår. Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är.

  Kristdemokraterna har konsekvent lyft fram betydelsen av ökade satsningar på infrastrukturen, däribland järnvägen. Ökade resurser till Dalabanan har kommit till efter kristdemokratiska krav. På tidigt 90-tal var det på initiativ av den dåvarande kristdemokratiska kommunikationsminister Mats Odell som tågförbindelse till Arlanda blev verklighet. Stora satsningar kommer även att göras framöver. Regeringen har aviserat att genom Trafikverket prioritera en satsning på 300 miljoner kronor för att trimma spåren mellan Stockholm och Uppsala. Detta är en del av den totala infrastruktursatsningen på 522 miljarder kronor som Alliansregeringen presenterat för perioden 2014-2025.

  Kristdemokraterna är stolta över Alliansens satsningar på på spårbunden kollektivtrafik i Uppsala län, med goda förbindelser till Stockholm, Gävle och Sala. Men vi vill gå vidare se ytterligare förstärkningar. Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är redan övertrafikerad. För att bättre knyta samman storstadsregionerna bör fyrspår byggas för att möjliggöra fler avgångar och en tidtabell som går att lita på. Upptågets linjer bör även förses med fler stopp och en framtida järnväg mellan Uppsala-Enköping byggas till.

  Enligt Handelskammaren växer regionen Stockholm och Uppsala med drygt 40 000 människor varje år vilket skapar mervärde för hela riket. För att företagen ska kunna leverera sina varor och för att människor ska kunna ta sig till jobb kan inte tågtrafiken mellan två av landets största städer ligga nere under två veckor. Rutinerna för att säkra att trafiken flyter måste ses över och järnvägen behandlas som den samhällskritiska verksamhet den är. Likaså måste järnvägen byggas ut i Uppsala län för att säkra framtidens kommunikation. Menar vi allvar med att arbetslinjen ska gälla bör det även märkas i en satsning på Sveriges tyngst trafikerade pendlarsträcka genom tillskapandet av fyrspår. Det är en nödvändighet för en offensiv arbetsmarknadsregion där människor också kan lita på att de kommer hem i tid till hämtningen vid förskolan.

  Anna-Karin Klomp (KD), Landstingsråd

  Ebba Busch (KD), Kommunalråd Uppsala