• KD motsätter sig den bilfientliga politiken

  Uttalande med anledning av Gatu- och samhällsmiljönämndens budget

  2016-12-14

  Gatu- och samhällsmiljönämnden har en viktig roll, inte minst i utvecklandet av transportinfrastrukturen i kommunens tätorter. Såväl kollektivtrafik, biltrafik som gång- och cykeltrafik ska ges utrymme och planeras långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.

  Kristdemokraterna vill inte vara en del av de rödgrönas (S+MP+V) variant av ”aktiv parkeringspolitik” eller ”omställning till hållbara transporter” på grund av att detta i de rödgrönas värld är att aktivt försvåra och försämra för biltrafikanterna i Uppsala. De rödgröna försämrar med sin politik villkoren för att vara bilburen, genom både ombyggnation av gator till utformningar som riskerar att skapa trafikinfarkter och dålig framkomlighet för utryckningsfordon, borttagande av viktiga parkeringsplatser och otillräckligt motiverade parkeringsregleringar vad gäller taxa och tider.  Dessutom oaktat att bilen är det enda rimliga fortskaffningsmedlet för många trafikanter i kommunen. Bilen, som blir mer och mer miljövänlig, är och kommer fortsatt att vara ett viktigt transportsätt i Uppsala kommun, särskilt med beaktande av Uppsala kommuns stora befolkningsandel som bor utanför Uppsala stad och att kommunen har som mål att ha en levande cityhandel. Kommunen bör överväga om dubbdäcksförbudet på främst Kungsgatan kan ersättas av annan åtgärd för förbättrad luftkvalitet.

  Vi motsätter oss delstrategin att förtäta innerstaden på bilarnas bekostnad. Uppsala stad består av många historiska platser som är väl värda att bevara, och att förtäta dessa områden är inte i sig ett mål och särskilt inte i syfte att bygga bort all biltrafik. Det finns många lämpliga platser utanför den direkta innerstaden som med fördel kan förtätas och bebyggas utan att för den delen ta historiska kvarter i anspråk.

  Utvecklingen av den särskilda kollektivtrafiken (tidigare benämnd färdtjänst) bör i kommande upphandlingar få ett större inslag av eget val av utförare, till exempel genom att vikta in utförarönskemålet i beslutet om att tilldela resa till transportföretag utifrån kvalitetspoäng i det enskilda fallet.

  Gällande kommunens heltidsreform anser Kristdemokraterna att heltid ska vara en möjlighet men inte ett tvång.

  Den rödgröna budgeten och verksamhetsplanen bör arbetas om så att den följer den av Kristdemokraterna föreslagna budgeten för kommunen, framlagd i kommunfullmäktige under novembersammanträdet.