• KD: Utveckla Linnéstigarna och Uppsalas friluftsområden

  Bild: Wikimedia commons

  Under måndagens sammanträde med kommunfullmäktige lämnade Jonas Segersam (KD) in en motion om att friluftslivet i Uppsala måste förbättras. Han menar att bristerna har blivit tydliga under coronapandemin, där  populära friluftsområden som Fjällnora och Hammarskog haft långa köer för att kunna grilla eller använda de faciliteter som områdena erbjuder. 

  Förslaget som presenteras är att utreda brister i befintliga anläggningar och naturreservat, och att ta fram åtgärder kring hur tillgängligheten kan förbättras. I motionen föreslås också att upprusta Linnéstigarna, och särskilt förlänga Danmarksvandringen från Linnés Hammarby till Funbo Lövsta.

  – Vi har påtalat stora brister i befintliga naturreservat, och menar att kommunen borde använda de medel som anslås från staten att utveckla befintliga naturreservat i stället för att hela tiden identifiera nya områden att avsätta som reservat, menar Segersam (KD) i motionen.

  – Ett exempel på det är Årike Fyris som har i stort sett bara en särskilt anordnad grillplats i hela sitt långsträckta reservat, nämligen den vid Sunnerstagropen. Här måste man inrätta fler möjligheter för människor som vandrar och vill grilla utomhus. Att bara ha en grillplats på olika platser innebär när den är upptagen att människor ordnar egna, ofta brandfarliga grillplatser i närheten.

  Förutom detta föreslås att Linnéstigarna som inrättades i samband med Linnéjubiléet 2007 ska inventeras och utvecklas. En sådan utveckling vore att förlänga Danmarksvandringen (Herbatio Daniensis) från Linnés Hammarby, till Funbo Lövsta.

  – I och med att Ultuna nu lämnat driften av jordbruksmarken kan man nu använda traktorvägen som går mellan Hammarby och Lövsta för ändamålet, menar Segersam (KD)

  Motionen lämnades in för behandling den 26 april 2021 och väntas återkomma för beslut under året. Här kan du läsa den i sin helhet.