• Lägre hus i Gottsunda för ökad trygghet

    Vi kristdemokrater vill bygga bort miljonprogramsområdena i Gottsunda. Vi vill att de bostäder som det nu planeras för i Gottsunda byggs med maximalt fyra, eventuellt fem våningar. Vi vill också samråda med fastighetsägarna av miljonprogramsområden att sänka befintliga våningar i de bostäder som finns i Gottsunda idag. Det skulle innebära att områdets attraktivitet ökar och att tryggheten stärks för de boende.

    Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planprogram för Gottsundaområdet på samråd. I det föreslagna planprogrammet presenteras möjligheten att tillföra 5.000 –7.000 nya bostäder, allmän platsmark som parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för handel, service och arbetsplatser i Gottsunda. Kristdemokraterna föreslog då att inriktningen på bostäderna i Gottsunda ska ha huskroppar på maximalt fyra, eventuellt fem våningar.

    Vårt förslag skulle innebära att Gottsunda blir ett mer attraktivt område att söka bostad i. Människor vill kunna känna stolthet över sitt boende och känna en trygghet över sin bostad och grannskapet de bor i. Miljonprogrammen byggdes tätt, högt och utan skönhet. Genom att bygga lågt och inkludera exempelvis trädgårdsstäder och egnahemsområden i Gottsunda så skapar vi ett socialt hållbart område.