• Krafttag tas mot psykisk ohälsa

  Tillgängligheten till vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa brister kraftigt i länet.
  – Vi har därför begärt att hela vårdkedjan ska ses över för att komma åt problematiken och stärka vården, säger Björn-Owe Björk, KD, regionråd.

  Beslutet som togs i hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Uppsala är ett första steg för att åtgärda de problem som funnits under fyra år när det handlar om tillgängligheten av vård till unga i regionen.

  Nyligen visade en revisionsrapport att en rad allvarliga brister råder på flera nivåer när det handlar om psykiatri till barn och unga med medelsvår och lättare problematik vilket försvårar möjligheten att ge rätt vård i rätt tid till målgruppen. Enligt rapporten så är dels ansvarstagandet i både den politiska samt tjänstemannaorganisationen oklart. Även samordningen brister. Och samarbetet med kommunerna behöver bli bättre.

  – Vi har därför bett hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda och komma med förslag som förbättrar vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas psykiska hälsa. Dessutom ska en översyn av hela vårdkedjan göras för att öka tillgängligheten till vård, säger Björn-Owe Björk.

  Han kommenterar allvaret med den bristande tillgängligheten av vård:

  – Att få vänta för länge på vård innebär alltid risker och precis som revisorerna påpekar i rapporten så äventyras patientsäkerheten. Det är viktigt att agera nu.

  Uppdraget ska delredovisas i maj och slutredovisas i augusti. Avsikten är att nödvändiga åtgärder för att förbättra vårdkedjan ska införas från och med 1 januari 2020.