• Med anledning av Coronaviruset: Använd distansundervisning och överväg framflyttning av skolterminen

  Med anledning av Coronavirusets framfart i Sverige och världen anser Kristdemokraterna i Uppsala att kommunen måste vidta fler åtgärder. Jonas Segersam (KD) är Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande och kommenterar:

  – Vi står i ett allvarligt läge med en världsomfattande pandemi. Även om risken är låg för den enskilde individen, och vi självklart följer nationella rekommendationer, måste vi i kommunledningen i Uppsala ändå ha en beredskap för att vidta kreativa åtgärder.

  De åtgärder som behövs syftar dels till att mildra och begränsa smittspridningen, och dels att mildra och begränsa effekterna av de åtgärder som nationellt rekommenderas för att stoppa smittspridningen. Inställande av större möten, vilket också föranlett KD:s kommundagar med 800 deltagare ställs in, och utbildningsministerns instruktioner i går är något som kommunen måste arbeta efter.

  – Ännu har inte krisledningsnämnden i Uppsala kommun aktiverats. Kommunstyrelsens arbetsutskott hålls dock informerad i stort sett dagligen om det aktuella läget. Vi kristdemokrater vill nu vara kreativa för att mildra effekterna av Covid-19, fortsätter Jonas Segersam. Vi har tre konkreta förslag:

  1. Vi behöver redan nu använda möjligheten att använda distansundervisning i skolan, och om rekommendationen kommer att börja stänga skolverksamheter så finns  möjligheten att flytta terminen så att den tid som nu försvinner i stället tas igen under sommarlovet. Det är ett sätt att mildra effekterna av de åtgärder som införs. 

  2. Självklart bör Uppsala kommun som arbetsgivare uppmuntra de anställda som kan att arbeta på distans för att minska kontaktytorna som ger upphov till smittspridning. Samtidigt är det viktigt att stödja våra känsligaste verksamheter på bästa sätt, som exempelvis äldreomsorgen.

  3. För att begränsa människors benägenhet att använda kollektiva färdmedel bör vi tillfälligt fatta beslut om att avgiftsbefria parkeringarna i Uppsala, och i största möjliga mån avstå från att bötesbelägga fordon. På det sättet kan människor i större utsträckning använda privata fordon för att minska smittspridningen.