• Ökat resande – i fokus i ny budget

  Idag tog trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslut om årets budget. Under 2019 ska en rad satsningar göras: Upptåget ska öka sin kapacitet, det ska bli enklare att göra kombinationsresor och arbetet med spårvägsprojektet fortsätter.

  I december 2018 beslutade regionfullmäktige att anslaget för trafik och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning Trafik och samhälle för år 2019 ska uppgå till 1 091, 3 miljoner kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter beräknas uppgå till 1 045 miljoner kronor, vilket ger en total budget på 2 137 miljoner kronor.

  Totalt beräknas budgeten för Trafik och samhälle resultera i ett nollresultat för år 2019.

  – Ett viktigt fokus under året blir att öka både resande och försäljning, där de nya tåg som tas i drift under hösten är en viktig del, säger Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden i ett pressmeddelande.

  Hållbara transporter ska öka

  Målet för förvaltningen är att öka de hållbara transporterna och det hållbara resandet i regionen. Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

  För Upptåget så ska kapaciteten öka genom de nya dubbeldäckartåg nya tåg som tas i drift under hösten 2019. Det ska också bli lättare att göra kombinationsresor, exempelvis kollektivtrafik-cykel genom fler cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter och anslutningsvägar till hållplatser och stationer. Lånecyklar vid stationerna, och andra tjänster för att underlätta för pendlare ska också utredas.

  – Det är positivt och bra att Upptåget kan ta fler passagerare men också att vi underlättar för de som tar sig till och från kollektiva knutpunkter med cykel, säger Pontus Lamberg, KD, ledamot i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (på bilden).

  Nytt linjenät i Enköping

  Enköpings tätort kommer få ett nytt linjenät som tas fram tillsammans med kommunen. En ny systemanalys för järnvägen mellan Uppsala – Enköping, ska också göras.

  Arbetet med spårväg ska fortsätta, där kommunen och regionen ska arbeta fram ett program för bland annat linjesträckning, fordonskoncept med mera. En ny strategi för tågtrafiken i länet ska vidare tas fram och för- och nackdelar med att driva regionbusstrafik i egen regi ska utredas.

  – Det känns fantastiskt att börja mandatperioden med att ta fram en strategi för tågtrafiken i länet och dess samverkan med den storregionala trafiken. Det är också viktigt att det finns ett fokus på Dalabanan och tågtrafiken mellan Uppsala och Sala, där vi tillsammans med andra aktörer ska se över funktionerna och prioriteringarna, avslutar Pontus Lamberg.