• Patienter i Uppsala län näst nöjdast i landet med sin vård

  Patienterna i Uppsala län är på det hela taget nöjda med den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län har det näst högsta betyget i landet, visar en resultatet av en stor enkätundersökning som presenteras idag. Högst betyg fick Halland.

  – Genom vårdvalet har vi gett patienterna mer inflytande i vården och det visar sig nu i att vi har landets näst nöjdaste patienter, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  Den vårdcentral som får bäst omdöme är Brukshälsan i Söderfors, medan Knivsta vårdcentral har förbättrat sig mest jämfört med den förra mätningen.

  Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Det är tredje gången mätningen görs. Förra gången var 2011.

  I oktober 2013 fick patienter en enkät hemsänd efter sitt läkarbesök. I enkäten fick de svara på frågor om hur de bemötts under besöket, hur länge de fått vänta på sitt besök och vad de tyckte om servicen i stort.  I Uppsala län har 5 288 patienter besvarat undersökningen, som omfattar 49 vårdcentraler och husläkarmottagningar i länet, såväl landstingsdrivna som privata.

  Landstinget i Uppsala län var bäst i landet på att ge begriplig information till patienterna i samband med läkarbesök och hade den högsta tillgängligheten per telefon. Landstinget får också högt betyg när det gäller förtroendet för läkarna och bemötande. Däremot anser många patienter att de har fått vänta alltför länge på sitt besök. Där var landstinget ett av de sämsta i landet.

  – Vi ser också att det skiljer mellan män och kvinnor i hur man uppfattar den information och de instruktioner man ger om bland annat läkemedelsanvändning. Män är generellt mer nöjda med informationen än kvinnor. Det här är ett område som det skulle vara intressant att titta närmare på, säger Claudio Troncoso, statistiker vid enheten för analys och utveckling.

  Uppvaktning med diplom

  De vårdcentraler som har fått högst betyg i undersökningen respektive förbättrat sig mest kommer att uppvaktas med diplom.

  Medier är välkomna att närvara när Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, överlämnar diplom till vårdcentralerna som fick bäst resultat.

  Brukshälsan i Söderfors, högst betyg i patientenkäten, 5 mars kl 14.30, Bruksplan, Söderfors

  Knivsta vårdcentral, förbättrat sig mest i patientenkäten, 5 mars kl 12, Ängbyvägen 8, Knivsta