• Barn och ungas psykiska ohälsa

  Björn-Owe Björk (KD)
  Regionrådskandidat 2018


  Tre av fyra personer lever idag med egen psykisk ohälsa eller nära någon som är drabbad. Vid sidan av det lidande som psykisk ohälsa och sjukdom innebär leder det även till stora kostnader både för den enskilde och för det offentliga. För att minska lidande och sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Fortfarande finns dock mycket skam och social stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människor avstår från att söka hjälp Särskilt viktigt är att barn och unga får stöd i rätt tid då utbildning och framtidsplaner riskerar att spolieras av längre tid av psykisk ohälsa, därtill kommer risken för missbruk och andra riskbeteenden.

  • Barn och ungdomspsykiatrin ska förstärkas för att korta väntetiderna och kunna möta de behov som finns. Inget barn ska vänta mer än 30 dagar på utredning.
  • Barn- och ungdomspsykiatrins arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga måste intensifieras. Detta arbete ska ske i samverkan med elevhälsan.
  • Övergången mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri måste förbättras. Vården måste utformas så att de unga vuxnas behov tillgodoses.
  • Fler personalkategorier behövs inom psykiatrin för att i större utsträckning kunna ge vård anpassad till patienter med olika diagnoser