• Rehabilitering – en investering i människor

  Artikel i UNT 13 april

  Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), tillsammans med allianskollegorna Lina Nordqvist (FP), Nina Lagh (M) och Johan Örjes (C) replikerar om rehabilitering.

  Lindberg med flera från Neuroförbunden i länet och Strokeföreningen (UNT 3/4) undrar hur partierna ser på frågan om rehabilitering.

  Under tre år har landstinget i Uppsala län deltagit i en nationell kampanj för att lära ut symtomen på stroke. Kampanjen, som nyligen utsågs av World Stroke Organization till världens bästa, har bidragit till att fler strokedrabbade snabbare kunnat få vård. Ju snabbare patienterna får vård, desto större är möjligheterna till återhämtning.

  Frågan lyfts även på riksnivå. Regeringens fyraåriga satsning på 450 miljoner kronor för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar rymmer insatser både för att minska förekomsten av kroniska sjukdomar och för att minimera besvär av kroniska sjukdomar. Under 2014 ska även nationella riktlinjer för MS och Parkinson tas fram.

  Trots dessa satsningar är det tydligt att mer behöver göras inom rehabiliteringsområdet. Vi gjorde nyligen en utredning av bristerna i rehabiliteringen. Den visar att behovet av fungerande vårdkedjor – där rätt rehabiliteringsinsats ges i rätt tid och smidiga överföringar mellan sjukhusanknuten sluten- och öppen vård, primärvård och kommunerna görs – är stort. Idag finns fall där det är oklart vem som ska rehabiliteras, hur mycket och av vem.

  Lindberg med flera lyfter i sin artikel betydelsen av vattengymnastik som en del av rehabiliteringen. Även om man kan uppnå likvärdiga resultat med annan träning, uppskattas bassängträningen av många patienter och därför anser vi att den fortsättningsvis behöver finnas kvar.

  Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Rehabiliteringen är en investering i människor. För att det ska kunna bli verklighet behöver vården samlas kring individen. Utan fungerande samverkan blir risken för att falla mellan stolarna påtaglig.

  Det ska vara tydligt vem som har ansvar för patienten och vilken vård som ska ges. Vi kommer därför inom kort att ta fram en åtgärds- och tidplan för att ta tag i problemen som lyfts i rehabiliteringsutredningen.

  Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD), Lina Nordqvist, landstingsråd (FP), Nina Lagh, landstingsråd (M), Johan Örjes, landstingsråd (C)