• Så vill vi ha framtidens primärvård

  Alliansen i Uppsala vill se att resurser flyttas från sjukhusvård till primärvård för att komma närmare patienterna och vara mer ändamålsenlig. Vi vill se fler förslag för att stärka primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill Alliansen att primärvården i Region Uppsala får 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025.

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla känner sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna, bland annat i syfte att förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre. Kommunerna och Region Uppsala borde också kunna erbjuda sammanhållen hemsjukvård och primärvård som bygger på samverkan av hälso- och sjukvårdsinsatser. De ska vara lätt för äldre att få kontakt med vården och ställa frågor om det friska åldrandet, få hjälp med genomgång av medicin och bli erbjuden en fast läkarkontakt.

  Idag har vårdcentralerna i Uppsala långa vårdköer som behöver tacklas. Ett sätt att göra det på är genom att satsa på digitalisering. Om vi inte utnyttjar teknikens möjligheter fortsätter framtidens vård i gamla och ineffektiva strukturer. Därför vill Alliansen att det första vårdmötet med den allmänna primärvården ska kunna utföras digitalt för den som vill. Detta borde även appliceras på första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Dessutom ska digitala besök kompenseras ekonomiskt. Vi vill även motarbeta de ineffektiva strukturerna inom vården genom att bland annat öka incitamenten för hemtester och bra sjukvård på distans

  En person som under en längre tid har varit sjuk kan ofta komma att behöva rehabilitering för att så långt det går träna upp förmågorna som personen hade innan den blev drabbad. Vi anser att varje patient ska få en personlig rehabiliteringsplan för att kunna få en överblick och bli delaktig i över de åtgärder som krävs. Vidare behöver kontinuitet kompenseras ekonomiskt, speciellt borde ersättning ges för de grupper där kontinuitet är viktigast, det vill säga äldre och multisjuka.

  Ett annat område som kontinuiteten behöver förstärkas på är inom förlossningsvården. Vårdkedjan mödravård-förlossningsvård-eftervård är i behov av förstärkning och vi behöver ha en dialog om hur denna förstärkning skall ske på sikt. Därtill kan även regelboken hos mödravårdscentralerna förtydligas avseende eftervård.

  Vi behöver underlätta för primärvården på mindre orter då de ofta har svårt att gå runt. Man kan åtgärda detta genom att exempelvis anpassa regelverket för vård utanför större orter. Alliansen tycker också man bör möjliggöra tilläggsuppdrag med mobil mottagning för nära hjälp på små orter. Ytterligare behöver en plan tas fram för att förbereda sjukvårdspersonal under utbildning att arbeta på mindre enheter och titta på möjligheterna att införa ett vårdval för distriktsköterskemottagningar. Vi tycker också att det ska bli lättare att driva mindre filialer till vårdcentraler.

  Uppsala län växer och därmed även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset, då det skulle leda till längre vårdköer och att vården blir dyr. Därför behöver en plan tas fram för hur läkare från andra specialiteter än allmänmedicin ska fungera som konsulter mot länets vårdcentraler, kommunala äldreboenden och elevhälsan. En prioriterad specialitet är psykiatri. Regelbunden rådgivande specialistverksamhet kan även skapa kompetensutveckling och utgöra ett kollegialt stöd som lockar fler medarbetare att arbeta på vårdcentraler med långa avstånd till länets större orter och sjukhus.

  Genom ökad fysisk aktivitet kan sjukdomar förebyggas och behandlas. Personer som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Detta innebär att det ges ut ett recept på en rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och behov personen har. Vi vill förbättra friskvårdsarbetet och öka stödet för användning av Fysisk aktivitet på recept (FaR). Vi vet att det är en effektiv metod men hur mycket den används skiljer sig mycket mellan olika mottagningar.

  När en person blir sjuk och får behov av omsorg har detta en påverkan på anhöriga, exempelvis står de ofta för en större del av vården. Även om man som anhörig gärna hjälper en närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan man också behöva stöd för egen del. Detta behöver primärvården bli bättre på, att möta och hjälpa de anhöriga. Därför behöver vi se över hur anhörigstödet kan utvecklas.