• Segersam: Planera för småbåtshamn och utveckla sjötrafiken

  Motion angående ny småbåtshamn och utvecklad sjötrafik i Uppsala

  Uppsala har stolta anor som hamn- och sjöfartsstad, alltsedan Ärkebiskopssätet 1252 flyttade från numera Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros (dagens Uppsala), hamnen som anlagts vid Salaåns (numera ”Fyrisåns”) mynning. Även om Uppsala numera inte upplevs som någon hamnstad är det fortfarande så att hamnen vid Islandsfallet är med farleder förbundna med Östersjön via Stockholms sluss/Södertälje kanal.

  Vi ser runt om i Sverige hur städer som använder sitt sjönära läge utvecklar både värden runt boendet (exempelvis genom bostäder i gamla hamn- och varvsområden som i Göteborg, Västerås och Malmö), och även genom att utveckla båttrafiken. I Västerås har passagerartrafiken ökat med 300% (från 25.000 resor per år till nu över 100.000) sedan det kommunala Rederi Mälarstaden överläts till en fristående entreprenör år 2007, och i Stockholm har ”Sjövägen”, en pendelbåtslinje i SL:s regi mellan Nacka, Lidingö och Stockholm blivit en succé med över 50.000 resor per år. Kristdemokraterna har där drivit frågan att utveckla pendelbåtstrafiken ytterligare med bland annat nya linjer över Riddarfjärden och till Ekerö.

  Av naturliga skäl är inte förutsättningarna för båttrafik lika goda i Uppsala, men vi har fortfarande turistbåtar som går ut på Mälaren från Uppsala centrum, och ovan nämnda Rederi Mälarstaden är ett exempel på andra aktörer som angör Uppsala. I det fallet är det dock Skärholmen som blir angöringsplats eftersom det är så krångligt och omständigt att organisera broöppningarna i Fyrisån. Förutom den yrkesmässiga båttrafiken är även fritidsbåtarna viktiga. I Uppsala med ca 1800 platser för fritidsbåtar är det tydligt att detta båtliv har en stor betydelse för stadens attraktivitet och besöksvärde.

  Vi har tidigare framhållit betydelsen av att se långsiktigt på utvecklingen av sjötrafiken när det gäller utbyggnaden av viktiga förbindelser över Fyrisån. När man nu planerar för en ny bro i Kungsängsesplanadens förlängning kommer det att finnas två broar mellan hamnen vid Islandsfallet och Kungsängsbron nära kapområdet. Hamnspången byggdes för övrigt utan att tillstånd söktes av sjöfartsverket som ansvarar för farleden, ett misstag som kommunen inte kommer att göra om. För båttrafiken kan det vara förödande med dåligt genomförda brobyggen, då båttrafiken till skillnad från vägtrafiken inte kan ledas om på andra vägar.

  Även om möjligheten kommer att finnas kvar att med (även större) båtar angöra Uppsala hamn är det viktigt att fundera över vad den ökande mängden broar betyder för båttrafiken och göra en långsiktigt hållbar plan för hur denna trafik kan utvecklas med detta bakgrundsscenario.

  Vi kristdemokrater föreslog i vårt remissvar till ny Översiktsplan för Uppsala, att en ny småbåtshamn anläggs i anslutning till Kungsängsbron. På det sättet skulle man kunna utveckla det nya bostadsområde som växer fram i Kungsängen genom att även ge större möjligheter för båtplatser (för de boende och andra) i anslutning till denna. I och med att delar av området redan idag är kopplat till båttrafiken (varvsområdena för bland andra Uppsala Motorbåtssällskap) vore det naturligt att utveckla dessa värden i området. Speciellt med tanke på att Alliansen också föreslår en flytt av reningsverket är det än mer angeläget att säkra en långsiktigt attraktiv användning av området. Genom att gräva ut en del av området för en ny hamn frigörs plats också för att vända större fartyg, och man kan om man gör planen på ett klokt sätt hitta en god och attraktiv framtida användning av hela området runt Kungsängsbron. Här är det viktigt att ta hänsyn till många aspekter såsom såväl fordonstrafiken på bron, områdets karaktär som framtida bostadsområde, fritidsanvändningen av Kapområdet och Årike Fyris och hela den tillhörande farleden ner till Ekoln. Därför bör inte planerna begränsas bara till området runt själva ”Södra Åstråket” utan att det bör ses i ett sammanhang med tillgängligheten för båttrafiken i stort.

  Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

  att Utreda möjligheten att utveckla södra åstråket och tillhörande farled med en ny småbåtshamn, sett i ett större sammanhang för utvecklandet av båttrafiken i Uppsala

  att Göra en sammanhållen studie hur båttrafiken i Uppsalaområdet kan vitaliseras, utvecklas och öka områdets attraktionskraft utifrån ett aktivt arbete från Uppsala kommuns sida. Här måste såväl farleder, broar, hamn- och varvs- / uppställningsområden för båtar beaktas.

  att Inarbeta planerna på en ny småbåtshamn i översiktsplanen för Uppsala, tillsammans med en flytt av reningsverket och en långsiktig plan för sjötrafiken.