• Stäng inte Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan för biltrafik

  Gatu- och samhällsmiljönämnden har påbörjat en process att begränsa genomfartstrafik på både Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. Kristdemokraterna röstade emot detta. Ärendet aktualiserades när nämnden skulle bevilja dispens för UL:s bussar i miljöklass Euro 5 som upphandlades för endast åtta månader sedan, då kravet på bussar i miljözon skärps till miljöklass 6 från och med 1 januari 2021.

  – Luftföroreningar i stadsmiljön är ett allvarligt hälsoproblem. Det är rimligt att åtgärder i första hand riktas in mot busstrafiken, som står för 67 procent av utsläppen av kvävedioxid. Den utredning som nämns i handlingen visar också att det finns stor potential att minska utsläppen när bussarna väl byts till bussar med miljöklass Euro 6, säger Martin Wisell (KD), ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden.

  Det är dock inte motiverat att försvåra personbilstrafik på Kungsgatan respektive förbjuda genomfartstrafik på Dragarbrunnsgatan. Enligt handlingen står personbilstrafiken endast för cirka 24 procent av utsläppen, av vilka dieselbilar står för den absoluta merparten.

  – Framkomligheten med bil i Uppsalas stadskärna är redan idag nedsatt. Att ytterligare försvåra framkomligheten med bil i nordväst-sydostlig riktning riskerar att öka biltrafiken på andra gator exempelvis Väderkvarnsgatan, säger Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), ersättare i nämnden.

  Vi är också kritiska till att dessa olika förslag förs fram i samma ärende. Det framstår som provokativt att privatbilisterna ska straffas för att regionens busstrafik släpper ut för smutsiga avgaser. Det är också märkligt att texten i ärendet nästan enbart kretsar kring dispensen för busstrafiken, och inte privatbilismen.

  Här kan du läsa ärendets handling i sin helhet (länk till Uppsala kommuns hemsida).