• Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom

  SVT:s Agenda uppmärksammade nyligen personer som på ålderns höst väljer att avsluta sina liv i förväg. Uppskattningsvis väljer en äldre person om dagen att ta sitt eget liv. Detta grundar sig i depressioner då man ofta saknar närhet till familj, vänner och bekanta.
  Ett tragiskt och sorgligt symptom på baksidorna av ett Välfärdssverige till stora delar utformat enligt socialdemokratiska riktlinjer.
  Att äldre känner sig så ensamma och förtvivlade att de väljer att avsluta sitt liv i förtid är en situation som inte kan få fortsätta.

  Det finns redan i dag goda kunskaper om suicidprevention och här måste vi politiker ta ett ansvar för att åtgärder genomförs för att förbättra de äldres livssituation.

  I drygt hälften av Sveriges regioner och landsting finns en så kallad äldrepsykiatri med inriktning mot äldre med depressioner. Efterfrågan och behovet är omvittnat stort.

  I Uppsala finns en äldrepsykiatrisk mottagning inom regionen. Inom kommunerna behöver vi ta ett större ansvar för att arbeta förebyggande och minska den psykiska ohälsan hos de äldre, personer som många gånger har en livspartner som gått bort eller som har förlorat kontakt med vänner och anhöriga från tidigare i livet. Då är det är viktigt att det finns människor som bryr sig om en.

  Tillsammans kan vi arbeta för ett åldrande i värdighet och trygghet för alla.

  Vi kristdemokrater har arbetat för att förbättra de äldres situation i kommunen under lång tid, inte minst med Gustaf von Essen och Ebba Busch Thor vid rodret.Då införde vi värdighetsgaranti, fixartjänster, valfrihet inom hemtjänsten och fler äldreboendeplatser. Nu vill vi gå vidare.

  För det första vill vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla människor över 85 år ges rätt till en plats på ett äldre-, service- eller trygghetsboende om han eller hon så önskar.

  Det har tidigare rapporterats om hur en äldre man i 90-årsåldern förtvivlad valde att avsluta sitt liv eftersom han trots sina svåra smärtor blev nekad plats på ett trygghetsboende. Vår tro är att ingen ansöker om en plats på ett äldreboende om han eller hon inte måste – ofta är viljan att bo hemma stark men förmågan att klara sig själv sviker. Det måste därför vara upp till var och en att avgöra när det inte längre fungerar att bo ensam, och vi beslutsfattare måste prioritera deras rätt till hjälp och således bevilja dem plats.

  För det andra vill vi att det upprättas fler träffpunkter runtom i Uppsala där pigga äldre kan samlas och fika, samtala och gymnastisera.

  Kontakten med andra människor är en stor del av människors välbefinnande och har en stor betydelse för att inte drabbas av psykisk ohälsa och depression. Att kunna se fram emot kommande aktiviteter och blicka framåt är en viktig del av människors välmående.

  För det tredje vill vi införa en så kallad parboendegaranti, som innebär att människor som lider av demens ska garanteras vård på samma plats som partnern befinner sig. Att äldre makar ska garanteras vård tillsammans trots olika vårdbehov kan tyckas vara självklart för många, men i dag finns ingen lag som garanterar den rättigheten. Genom att garantera par att få bo och vårdas tillsammans kan vi förebygga åldersdepression och behålla livsglädjen och livskvaliteten för våra äldre. Att se och erkänna de anhörigas betydelse är avgörande för en god äldreomsorg i kommunen.

  I Uppsala ska ingen vara rädd för att bli gammal.

  Ingen ska behöva känna att den enda utvägen är att avsluta sitt liv i förtid! Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom efter att ha levt ett långt liv. Där är vi från den efterkommande generationen ansvariga att se till att detta blir verklighet. Det är vi skyldiga våra äldre.

  Jonas Segersam

  kommunalråd (KD)

  Margit Borgström

  kommunfullmäktigeledamot (KD)

   

  Artikeln publicerades i UNT 2018-03-05