• Vi inför äldrepeng

  Uppsala har med sina drygt 200 000 invånare fler än 30 000 invånare som är över 65 år. Tiden då varje människa som passerat det magiska ålderstrecket 65 klassades som ”äldre” och därmed endast sågs som en del av en grupp med samma behov och önskemål är förbi.

  Äldreomsorgen har under alliansens ledning tagit viktiga steg i att möta detta förändrade synsätt. Förenklad biståndshandläggning och eget val inom hemtjänsten är två exempel på reformer som vi är stolta över. Det finns dock mycket mer att göra för att öka den enskildes makt över vardagen. Vi i alliansen menar på att det är dags att ta nästa steg och införa eget val och lagen om valfrihetssystem för våra vårdboenden.

  Från det att Alliansen tog över makten i Uppsala 2006 och fram till i dag har vi byggt 669 nya vårdboendeplatser. Cirka 290 platser på vårdboenden som för länge sedan passerat bäst före-datum har vi lagt ned och ersatt med dessa nya vårdboenden anpassade efter både de boende och personalen som ska arbeta där. I dag behöver ingen vänta längre än tre månader på en vårdboendeplats. Så såg det inte ut för sju år sedan. Sedan augusti 2011 har vi genom ett offensivt och enträget arbete med tydligt ledarskap byggt ikapp den oförsvarbara vårdboendekön vi ärvde 2006. Denna balans i antalet vårdboenden är en förutsättning för vi nu ska kunna ta nästa steg mot ökad valfrihet.

  Alliansen vill som ett första steg införa eget val inom vårdboenden. Det innebär att det blir möjligt att välja vårdboende själv och även lättare att byta vårdboende. För att detta ska vara möjligt behövs ett system för fördelning av platserna och god information till den äldre och anhöriga om de olika vårdboenden som finns.

  Som ett andra steg vill vi låta lagen om valfrihetssystem (LOV) även omfatta äldreboenden. Det är denna lag vi använder inom hemtjänsten och hemsjukvården i dag. LOV skulle innebära att äldre inte bara skulle kunna välja mellan de vårdboenden som redan finns i Uppsala utan att det skulle bli möjligt för olika aktörer att när de själva önskar skapa fler äldreboenden och vara med i systemet.

  I praktiken kommer LOV innebära att äldrenämnden fastställer ett antal högt ställda krav och kvalitetsmål samt en ersättningssumma.

  Den utförare – vare sig den är kommunal, privat, ideell eller stiftelseägd – som uppfyller dessa krav och mål auktoriseras efter en granskningsprocess och får därefter erbjuda sina tjänster till Uppsalas äldre.

  En fördel med detta system är att det ökar kontinuiteten och flyttar makten till de äldre. Förra året löpte till exempel avtalet för utföraren på Björklingegården ut. En annan ny utförare vann upphandlingen och övertog äldreboendet. De boende och personalen på Björklingegården som varit nöjda med boendet och hade arbetat hårt för att göra det så trivsamt som möjligt saknade makt att bestämma över situationen. En månad efter beskedet kom att de förlorat upphandlingen så rankades det som Sveriges bästa vårdboende.

  Med LOV kommer i framtiden Björklingegården att kunna fortsätta drivas av samma utförare utan avbrott så länge de äldre trivs och är nöjda. Det ger rätt incitament för utförarna och duktig driven personal att utveckla vårdboendet på bästa möjliga sätt. Den som sköter sin verksamhet bra kommer att väljas av många äldre. Den som inte kan hålla uppe kvaliteten kommer väljas bort av de äldre och då antingen tvingas vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sig.

  Efter LOV-reformen kommer äldreomsorgen mer likna dagens skolsystem med en peng knuten till varje elev än gårdagens planekonomiska kalkylerande.

  På detta vis kan vi hålla koll på ekonomin och samtidigt premiera god och hög kvalitet. Detta är ett viktigt steg för att sätta ytterligare fokus på kvaliteten för de äldre. Men inte minst är det viktigt för att vi på allvar ska säga att i Uppsala ser vi på äldre som individer. Och för oss är ett vårdboenden inte institutioner i samhällsmaskineriet, utan människors hem.

  Ebba Busch

  kommunalråd (KD), ordförande äldrenämnden

  Mats Hansen

  1:e v ordf (M) äldrenämnden

  Erica Närlinge

  ledamot (FP) äldrenämnden

  Cecilia Bernsten

  ledamot (C) äldrenämnden

  UNT 16/3 2012