• Gemensamt nämndinitiativ med SD om pedagogisk omsorg

  Under Utbildningsnämndens sammanträde den 25 mars lämnar Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna in ett gemensamt nämndinitiativ. Initiativet handlar om att förbättra förutsättningarna för pedagogisk omsorg, det vill säga flerfamiljssystem och familjedaghem, och bakgrunden är bland annat att behovet av förskoleplatser i Uppsala även fortsatt är mycket stort. Nämnden har fattat beslut om att inrätta särskilda vårförskolor, trots det fick vi besked i början av våren att det ändå saknades 100 platser.

  Det är anmärkningsvärt att det alltid saknas platser trots att kommunen har ganska god kännedom om behoven. Vårförskolor är möjligtvis bra på kort sikt, men många föräldrar och barn tycker det är jobbigt med tillfälliga lösningar eftersom det kan innebära att det kommer en ny inskolning igen efter bara någon månad. För att klara detta återkommande problem borde kommunen vara ödmjuk och underlätta för andra barnomsorgsformer, säger Linnea Bjuhr.

  I en kvalitetsrapport från 2019 över kommunala familjedaghem i Uppsala visar det sig genomgående att föräldrarna är mer nöjda med familjedaghem än resten av den kommunala verksamheten.

  – Våra partier är helt eniga om att ett bra sätt att korta köerna är att underlätta för fler att driva pedagogisk omsorg. Om man lyckas utöka verksamheten från de 3 procent av barnen som idag ingår i pedagogisk omsorg så skulle det innebära en kostnadsbesparing för kommunen; ge större nöjdhet hos föräldrar och anställda och ge en avlastning för den pressade förskoleverksamheten, kommenterar Jonas Segersam.

  I initiativet som läggs fram i nämnden den 25 mars så föreslår Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att Uppsala kommun ska uppdra åt förvaltningen att utarbeta former just för hur etablering av pedagogisk omsorg kan underlättas ytterligare, både fristående och kommunalt, samt att kommunen ska starta ett nätverk av pedagogiska omsorgsverksamheter i syfte att stötta såväl etablerade verksamheter som nya.

  Läs nämndinitiativet om pedagogisk omsorg här.

  Linnea Bjuhr (SD)
  Jonas Segersam (KD)