• Interpellation om placering av flyktingar i familjehem

  Vi står nu inför ett omfattande arbete i Sverige och Uppsala att ta emot alla de som söker asyl, och som har fått eller kommer att beviljas asyl. Det gäller såväl ensamkommande flyktingbarn som vuxna asylsökande, både ensamstående och familjer. För Uppsalas del ställer det krav på ett aktivt agerande för att ta vara på den resurs som dessa människor utgör, att ge dem ett värdigt och gott mottagande, och att både före och efter ett beslut om asyl tillgodose olika behov och verka för en smidig integration i det svenska samhället.

  Det är lätt att bli systemtänkande när det är många människor man ska ta hand om, och vi har tyvärr fått beskrivet via media flera exempel på misshushållande med pengar och resurser, samt ett dåligt mottagande under det pressade läge som nu råder.

  Vi kristdemokrater är övertygade om att vi kan vinna otroligt mycket på att engagera de familjer i Uppsala kommun som kan erbjuda en god kontakt för flyktingar, ett hem och i flera fall även ett boende.

  I socialnämnden har vi lyft frågan om familjehemsplaceringar alternativt stödfamiljer för ensamkommande flyktingbarn. Det är både ekonomiskt, men framförallt mänskligt och integrationsmässigt en fördel att placera dessa ungdomar i hem. I institutioner som Hem vår Vård och Boende (HVB) finns en risk för att man, genom att samla ungdomar med en liknande problematik på samma plats, lägger grunden för ett framtida utanförskap och inte har möjlighet att möta de behov som dessa ungdomar har.

  Privata hem kan även vara en plats att placera flyktingar vilket vi också tagit upp i kommunstyrelsen, särskilt i Uppsala där många fastighetsägare och familjer redan har uthyrningslägenheter, studentrum och efterhand även Attefallshus som kan tjäna som boende för flyktingarna. Även en roll som kontaktfamiljer kan betyda mycket för dessa flyktingar som är extremt beroende av kanaler in i det svenska samhället för en lyckad integration när väl beslut om permanent uppehållstillstånd är fattat.

  Jag vill därför fråga kommunalrådet Erik Pelling:

  • Hur stor andel av de ensamkommande flyktingbarnen är placerade i familjehem?
  • Vad gör kommunen för att engagera fler familjehem för placeringar av flyktingar?
  • Vad är kostnaderna för familjehemsplaceringar (satt i relation till kostnader för institutionsplaceringar)?
  • På vilket sätt arbetar kommunen för att få fler kontaktfamiljer?

  Uppsala 2015-12-02

  Torbjörn Aronson (KD)