• En attraktiv kommun skall vara trygg

    För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. För att bygga ett tryggare Tyresö, och för att undvika att otrygga miljöer skapas, behöver trygghetsperspektivet vara en integrerad del i planering och genomförande av byggnationer. Klotter ska omedelbart avlägsnas från offentliga miljöer.  En god kontakt mellan polisen och kommunen behövs för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet och arbeta brottsförebyggande.

    Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Samhället måste ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

    Grovt kriminella gäng har blivit allt vanligare i Sverige och tyvärr även i Tyresö. Skadegörelse, hot och våld skapar otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Som komplement till fler poliser skall kommunen anställa ordningsvakter, ”kommunpoliser”, med uppgift att öka tryggheten i det offentliga rummet. Fler trygghetskameror behövs för att förebygga kriminalitet och för att säkra bevis när något hänt.