• Tidigt stöd – Resursförskola

    Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar.
    I Kristdemokraterna budget för 2021 satsade vi 3 mnkr till en resursförskola. Genom att sätta in resurser tidigt kan vi stödja barnen när de som bäst behöver det och förebygga svårigheter längre fram i livet. Stödåtgärder tenderar i dagens samhälle att sättas in sent, ibland alltför sent. Det beror på att vi politiker inte gärna sätter in åtgärder förrän det finns tydliga minusposter i budgeten orsakade av exempelvis utanförskap. Det är ett kortsiktigt synsätt. Skolmisslyckanden kan leda till kriminalitet och stora kostnader för samhället långsiktigt.
    Kristdemokraterna i Tyresö vill ta steget att starta en resursförskola. Vi tror att det är rätt väg att samla kompetenta pedagoger och specialpedagoger i en liten barngrupp med barn i behov av särskilt stöd.