• Resursförskola

    Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Tidiga skolmisslyckanden kan leda till både socialt och ekonomiskt utanförskap. Vi är mycket nöjda med att kommunens första resursskola för elever med särskilda behov startat upp i Sofiebergsskolan i höst. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter dock barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar.

    I Kristdemokraterna budget för 2021 satsar vi 3 mnkr till en resursförskola. Genom att sätta in resurser tidigt kan vi stödja barnen när de som bäst behöver det och förebygga svårigheter längre fram i livet. Då kan stödet göra långsiktig nytta, förbygga senare skolmisslyckanden och bidra till bättre möjligheter för individen. Stödåtgärder tenderar i dagens samhälle att sättas in sent, ibland alltför sent.  Det beror på att vi politiker inte gärna sätter in åtgärder förrän det finns tydliga minusposter i budgeten orsakade av exempelvis utanförskap. Det är ett kortsiktigt synsätt. Skolmisslyckanden leder till kriminalitet och stora kostnader för samhället långsiktigt. Redan i tidig ålder kan pedagoger uppfatta vilka stöd som behöver sättas in och vi ser ett behov av att utveckla det stödet redan från förskolan.

    Idag söker förskolorna pengar centralt från kommunen för att erbjuda resursperson till barn i behov av stöd inom befintlig barngrupp. Ofta har förskolorna stora problem att rekrytera kvalificerade personer till dessa tjänster och det kan i förlängningen leda till att barnet, trots goda föresatser inte får det stöd hen har rätt till.

    Kristdemokraterna i Tyresö vill ta steget att starta en resursförskola. Vi tror att det är rätt väg att samla kompetenta pedagoger och specialpedagoger i en liten barngrupp med barn i behov av särskilt stöd. Där kan barnen få den närhet, struktur och gemenskap som bäst tillgodoser deras behov. Där kan barn med autism, språkstörning, andra former av neuropsykiatriska och intellektuella funktionshinder få rätt förutsättningar att fungera i grupp och ta del av både gemenskap och lärande utifrån sina egna förutsättningar. Många barn med särskilda behov har naturligtvis stor behållning av att gå i en vanlig förskola med en resursperson på plats men för väldigt många barn i förskolan skulle en resursförskola vara en stor hjälp och en fantastisk möjlighet. Det är dags att starta en resursförskola i Tyresö.