• Minska de kommunala taxorna

    Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd, men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar och effektivisering.

    En utmaning för kommunens ekonomi är att med en åldrande befolkning blir det fler som ska försörjas med offentliga medel. Detta, i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på det offentliga, riskerar att skapa en olöslig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi kan förvänta oss av det offentliga, men också om hur kommunens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

    Kommunala taxor och avgifter har under lång tid stigit mer än vad som är rimligt, vilket drabbar kommuninvånarna. I budgetprocessen bör en liknande metod som den staten använder tillämpas, dvs ett årligt krav på produktivitet ställs genom att ett produktivitetsavdrag görs i budgeten.